Browsing Category

ฎีกาแรงงาน

  • Home
  • ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน ฎีกาที่น่าสนใจ ในกฎหมายแรงงงาน มีเคสฎีกากว่า 100 ฎีกา ซึ่งท่านสามารถหาอ่านและค้นหาข้อมูลฎีกาที่เกี่ยวกับท่านได้ ตามความต้องการเป็นการศึกษาฎีกา

วิธีคำนวณค่าบอกกล่าวเลิกจ้างคิดอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 13816/2555 นายอุดร        กล้าหาญ                        โจทก์ บริษัท  สยามเทเบิ้ลแวร์  จำกัด            จำเลย เรื่อง 1. วิธีคำนวณค่าบอกกล่าวเลิกจ้างคิดอย่างไร 2. หากเลิกจ้างโดยไม่ไว้...

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นในบริเวณบริษัทฯ ร้ายแรงหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 13806/2555 นายสันติพงศ์ แจ่มทวีกุล                โจทก์  บริษัท แฟร์ดีล เซอร์วิส จำกัด           จำเลย เรื่อง 1.  ทำร้ายร่างกายผู้อื่นในบริเวณบริษัทฯ ร้ายแรงหรือไม่       2.  การพิจาร...

คำร้องบรรยายฟ้องของผู้ร้องแสดงโดยแจ้งชัด ซึ่งสภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับ คำร้องจึงไม่เคลือบคลุม

คำพิพากษาฎีกาที่ 13805/2555 บริษัทไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด                      ผู้ร้อง นายวันชัย   บุญมี                                                   ผู้คัดค้าน เรื่อง   คำร้องบรรยายฟ้องขอ...

ลูกจ้างไม่ยอมปรับเปลี่ยนตามนโยบายการจ้างรายชั่วโมงเป็นจ้างรายเดือน ทำให้นายจ้างได้รับผลกระทบ

คำพิพากษาฎีกาที่ 12716 - 12718/2555 นายกฤษดา  ธุระสะ       ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน         โจทก์  บริษัท ยางสยามพระประแดง จำกัด                         จำเลย เรื่อง  1.     ลูกจ้างไม่ยินยอมตกลงทำสัญญาจ้า...

นายจ้างจะยึดเงินค่าจ้างไว้ได้หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 16802/2555 นางสาวชฎาภรณ์      โพธิ์งาน                         โจทก์  บริษัท  เอส.เอส.อาร์. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด         จำเลย เรื่อง  1. ลูกจ้างทุจริตและละทิ้งหน้าที่เกิน 3 วันทำงาน ...

ลูกจ้างควบคุมเครื่องจักร แต่ขายอาหารในเวลาทำงาน ผิดร้ายแรงไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 15077/2555  บริษัท ไฮ – เทค  รับเบอร์ โปรดัคส์                             โจทก์   นางกมลรัตน์  ไชยบุดดี  ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน   จำเลย  เรื่อง       1.  ลูกจ้างควบคุมเครื่องจักร  แ...

ขาดทุนสะสมและลดคนเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

คำพิพากษาฎีกาที่ 13807-13808/2555 นายลำพูล กันเขียวนายบรรจง จันทร์เสนา                                                 โจทก์  บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด      จำเลย เรื่อง ขาดทุน...

บิดามารดาไม่จดทะเบียนสมรส เมื่อบิดาตาย บุตรจะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 13802-13803/2555                                นายอดิศักดิ์  เอี่ยมนพคุณ            พลฯ อดิศร  เอี่ยมนพคุณ                       โจทก์  สำนักงานประกันสังคม                          จ...

ฝ่าฝืนคำสั่งไม่รับชำระค่าสินค้าเป็นเงินแต่รับเป็นเช็คแล้วเช็คเด้ง ผิดร้ายแรงไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 12713/2555 นายชูเกียรติ  ปรัตถจริยา                                    โจทก์  บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด                                   จำเลย เรื่อง   1. ฝ่าฝืนคำสั่งไม่รับชำระค่าสิน...

ลูกจ้างที่มีตำแหน่ง จัดทำบัญชีจ่ายเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีเงินฝากพนักงานเกินกว่าค่าจ้างที่แท้จริง เป็นการทุจริต

คำพิพากษาที่ 5467/2555บริษัทกู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน)                    โจทก์นายบุญส่ง วลัยวิทย์ ที่ 1นายปรัญชา วลัยวิทย์ ที่ 2นายวชิรา วลัยวิทย์ ที่ 3                                     ...