preloader

08-1935-4607

pbnitico@ksc.th.com

รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน - ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน รับว่าความทั่วประเทศ

ทนายแรงงาน ไพบูลนิติ ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน > รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน

บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด รับปรึกษาและเป็น ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน บริการที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท คดีแรงงาน อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับบริการ ทำสัญญาจ้างขั้นต่ำ เป็นระยะเวลาตามข้อตกลง บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน สิทธิและผลประโยชน์ต่อการใช้แรงงาน ทั่วราชอาณาจักรไทย ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ทนายความ รับว่าความ ให้คำปรึกษากฎหมาย รับปรึกษากฎหมาย สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ

คดีแรงงานได้แก่ คดีที่มีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เกี่ยวด้วยการจ้างแรงงาน และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานต่างๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี จะต้องดำเนินคดีที่ศาลแรงงาน โดยการพิจารณาจะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ คดีแรงงาน กฎหมายแรงงาน พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะ