Browsing Category

ฎีกาแรงงาน

  • Home
  • ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน ฎีกาที่น่าสนใจ ในกฎหมายแรงงงาน มีเคสฎีกากว่า 100 ฎีกา ซึ่งท่านสามารถหาอ่านและค้นหาข้อมูลฎีกาที่เกี่ยวกับท่านได้ ตามความต้องการเป็นการศึกษาฎีกา

การโยกย้ายตำแหน่งพนักงาน และหรือการไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ เป็นอำนาจการบริหารที่นายจ้างทำได้จริงแต่ต้องเป็นการกระทำโดยสุจริต ไม่เป็นที่เสียหายแก่ลูกจ้าง และต้องไม่เป็นการกลั่นแกล้งด้วย

คำพิพากษาที่ 5462/2555นายสังคม    ไก่แก้ว                                                             โจทก์บริษัท เคอรี่ ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด                    จำเลย เรื่อง 1. การโยกย้ายตำ...

พนักงานขับรถ มีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร

คำพิพากษาที่ 2962/2555นายสุวัฒน์ ปรีชาธรรม                                                 โจทก์บริษัททางด่วนกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)                    จำเลย เรื่อง  1.พนักงานขับรถ มีพฤติกรรมที่เป็นอุป...

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุเกษียณอายุ 60 ปี แก้เป็น 55 ปี ได้ไหม

คำพิพากษาที่ 2127/2555นางอัจฉราวรรณ   วจนานนท์                                              โจทก์บริษัทซีบี  ริชาร์ด  เอลลิส (ประเทศไทย)  จำกัด                จำเลย เรื่อง 1.ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน...

นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน และลดอัตราค่าจ้างมีการปรับลดหน่วยงานทั้งบริษัท ไม่ได้เลือกปฏิบัติ เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นการเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาที่ 2124/2555นายบรรลือ  เสียงสนั่น                                    โจทก์บริษัทไดมอนลีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด             จำเลย เรื่อง   1.นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงา...

ดื่มสุราในห้องควบคุมเครื่องไฟฟ้า มีถังแก๊ส พร้อมทั้งสูบบุหรี่ และยกสายโทรศัพท์ออกเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับที่ร้ายแรงไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 5558/2554นายพรสวรรค์ แพงพุย โจทก์บริษัท อลิซาเบธอาเขต จำกัด จำเลยเรื่อง 1.ดื่มสุราในห้องควบคุมเครื่องไฟฟ้า มีถังแก๊ส พร้อมทั้งสูบบุหรี่ และยกสายโทรศัพท์ออกเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับที่ร้า...

โจทก์นำขดลวดหนัก 150 กิโลกรัมใส่รถขนขยะเอาเศษขยะปกคลุมไว้ จำเลยมาตรวจพบเสียก่อน โจทก์อ้างว่ายังไม่ได้นำออกจากบริษัทฯจะถือว่าร้ายแรงไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 181/2555นายสมร ผดุงทิพย์ โจทก์ บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรี้ยส์ จำกัด (มหาชน) จำเลยเรื่อง โจทก์นำขดลวดหนัก 150 กิโลกรัมใส่รถขนขยะเอาเศษขยะปกคลุมไว้ จำเลยมาตรวจพบเสียก่อน โจทก์อ้าง...

การควบคุมคลังสินค้าทำอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 6779/2554 นายจิตต์ภิรมย์ มโนมัธย์ โจทก์บริษัทไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด จำเลย เรื่อง 1.การควบคุมคลังสินค้าทำอย่างไร 2.ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินจากลูกค้ามีขั้นตอนอย่างไร 3.การมอบหมายให้ผ...

การใช้สิทธิลาสวัสดิการของลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างทำอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 182-184/2555 บริษัทนากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ร้องนางสาวกัลยา ศรีสวัสดิ์ กับพวกรวม 3 คน ผู้คัดค้านเรื่อง 1.การใช้สิทธิลาสวัสดิการของลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างทำอย่างไร ...

จำเลยกระทำโดยประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้โรงงานของจำเลยหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 3001-3051/2555 นายสุริยา นามหงษา ที่ 1 กับพวกรวม 51 คน โจทก์บริษัทกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน จำเลยเรื่อง 1.จำเลยกระทำโดยประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้โรงงานของจำเลย...

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเรื่องการรักษาพยาบาลควรมีเงื่อนไขอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 9755/2554สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช กับพวกรวม 2 คน โจทก์บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด จำเลย เรื่อง 1.ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเรื่องการรักษาพยาบาลควรมีเงื่อนไขอย่างไร 2.เงื...