ฎีกาแรงงาน

ดื่มสุราในห้องควบคุมเครื่องไฟฟ้า มีถังแก๊ส พร้อมทั้งสูบบุหรี่ และยกสายโทรศัพท์ออกเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับที่ร้ายแรงไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 5558/2554นายพรสวรรค์ แพงพุย โจทก์บริษัท อลิซาเบธอาเขต จำกัด จำเลยเรื่อง 1.ดื่มสุราในห้องควบคุมเครื่องไฟฟ้า มีถังแก๊ส พร้อมทั้งสูบบุหรี่ และยกสายโทรศัพท์ออกเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับที่ร้ายแรงไหม 2.นายจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ไหม 3.ภาระการพิสูจน์ของนายจ้างแต่ไม่มีพยานผลจะเป็นอย่า...

ฎีกาแรงงาน

โจทก์นำขดลวดหนัก 150 กิโลกรัมใส่รถขนขยะเอาเศษขยะปกคลุมไว้ จำเลยมาตรวจพบเสียก่อน โจทก์อ้างว่ายังไม่ได้นำออกจากบริษัทฯจะถือว่าร้ายแรงไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 181/2555นายสมร ผดุงทิพย์ โจทก์ บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรี้ยส์ จำกัด (มหาชน) จำเลยเรื่อง โจทก์นำขดลวดหนัก 150 กิโลกรัมใส่รถขนขยะเอาเศษขยะปกคลุมไว้ จำเลยมาตรวจพบเสียก่อน โจทก์อ้างว่ายังไม่ได้นำออกจากบริษัทฯจะถือว่าร้ายแรงไหม

ฎีกาแรงงาน

การควบคุมคลังสินค้าทำอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 6779/2554 นายจิตต์ภิรมย์ มโนมัธย์ โจทก์บริษัทไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด จำเลย เรื่อง 1.การควบคุมคลังสินค้าทำอย่างไร 2.ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินจากลูกค้ามีขั้นตอนอย่างไร 3.การมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทำอย่างไร

ฎีกาแรงงาน

การใช้สิทธิลาสวัสดิการของลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างทำอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 182-184/2555 บริษัทนากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ร้องนางสาวกัลยา ศรีสวัสดิ์ กับพวกรวม 3 คน ผู้คัดค้านเรื่อง 1.การใช้สิทธิลาสวัสดิการของลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างทำอย่างไร 2.การพิจารณาการกระทำผิดของลูกจ้าง กรณีร้ายแรงหรือไม่ดูจากอะไร

ฎีกาแรงงาน

จำเลยกระทำโดยประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้โรงงานของจำเลยหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 3001-3051/2555 นายสุริยา นามหงษา ที่ 1 กับพวกรวม 51 คน โจทก์บริษัทกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน จำเลยเรื่อง 1.จำเลยกระทำโดยประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้โรงงานของจำเลยหรือไม่ 2.กรณีเกิดเพลิงไหม้ มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของจำเลย จำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนเป็นการชั...

ฎีกาแรงงาน

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเรื่องการรักษาพยาบาลควรมีเงื่อนไขอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 9755/2554สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช กับพวกรวม 2 คน โจทก์บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด จำเลย เรื่อง 1.ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเรื่องการรักษาพยาบาลควรมีเงื่อนไขอย่างไร 2.เงื่อนไขการรักษาพยาบาล ต้องเกิดจากในงานหรือนอกงาน 3.เงื่อนไขอัตราค่ารักษาพยาบาล ควรระบุวงเงินเท่าใด ต่อ...

ฎีกาแรงงาน

ระเบียบการลาป่วยที่ดีควรเขียนอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 2966/2555นางอัญชลี อาศิรวาท โจทก์ บริษัทอิ่มอารมณ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด จำเลย เรื่อง 1. ระเบียบการลาป่วยที่ดีควรเขียนอย่างไร 2. นายจ้างระบุเหตุเลิกจ้างว่าทำเงินเดือนจ่ายให้คนงานไม่ทันแต่ศาลฟังว่าทำจ่ายทันกำหนด ผลจะเป็นอย่างไร 3. หนังสือเตือนที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีสาระสำ...

ฎีกาแรงงาน

การที่โจทก์และจำเลยทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกันไว้หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวให้ถือเป็นหนังสือลาออกของโจทก์ได้หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 11991/2554 นายสุวิช จะโนภาษ โจทก์ บริษัทพรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด จำเลย เรื่อง การที่โจทก์และจำเลยทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกันไว้หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวให้ถือเป็นหนังสือลาออกของโจทก์ได้หรือไม่

ฎีกาแรงงาน

โจทก์ประพฤติมิชอบในเรื่องศีลธรรม โดยกระทำล่วงเกินทางเพศด้วยวาจา เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงหรือไม่ เป็นการเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 11610/2554 นายพรชัย พุทธานุรักษ์ โจทก์ บริษัทบีเอสเอช โฮม แอ็พพลายแอ็นซ์ จำกัด จำเลย เรื่อง 1. โจทก์ประพฤติมิชอบในเรื่องศีลธรรม โดยกระทำล่วงเกินทางเพศด้วยวาจา เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงหรือไม่ เป็นการเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่ 2. พฤติกรรมนั้นต้องมีผลให้รู...

ฎีกาแรงงาน

การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 577 นายจ้างเดิมและนายจ้างใหม่ จะทำได้เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย

คำพิพากษาฎีกาที่ 7945/2554 นายธวัชชัย อนันต์สถิต โจทก์ บริษัทสวรรค์เทพ จำกัด ที่ 1บริษัทสุราบางยี่ขัน จำกัด ที่ 2 จำเลย เรื่อง 1. การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 577 นายจ้างเดิมและนายจ้างใหม่ จะทำได้เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย 2. กรณีลูกจ้างโอนจากนาย...