ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างควบคุมเครื่องจักร แต่ขายอาหารในเวลาทำงาน ผิดร้ายแรงไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 15077/2555  บริษัท ไฮ – เทค  รับเบอร์ โปรดัคส์                             โจทก์   นางกมลรัตน์  ไชยบุดดี  ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน   จำเลย  เรื่อง       1.  ลูกจ้างควบคุมเครื่องจักร  แต่ขายอาหารในเวลาทำงาน  ผิดร้ายแรงไหม                2.  หากลูกจ้างต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง

ฎีกาแรงงาน

ขาดทุนสะสมและลดคนเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

คำพิพากษาฎีกาที่ 13807-13808/2555 นายลำพูล กันเขียวนายบรรจง จันทร์เสนา                                                 โจทก์  บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด      จำเลย เรื่อง ขาดทุนสะสมและลดคนเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม    

ฎีกาแรงงาน

บิดามารดาไม่จดทะเบียนสมรส เมื่อบิดาตาย บุตรจะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 13802-13803/2555                                นายอดิศักดิ์  เอี่ยมนพคุณ            พลฯ อดิศร  เอี่ยมนพคุณ                       โจทก์  สำนักงานประกันสังคม                          จำเลย เรื่อง   1. บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อบิดาตาย บุตรจะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ไหม       ...

ฎีกาแรงงาน

ฝ่าฝืนคำสั่งไม่รับชำระค่าสินค้าเป็นเงินแต่รับเป็นเช็คแล้วเช็คเด้ง ผิดร้ายแรงไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 12713/2555 นายชูเกียรติ  ปรัตถจริยา                                    โจทก์  บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด                                   จำเลย เรื่อง   1. ฝ่าฝืนคำสั่งไม่รับชำระค่าสินค้าเป็นเงิน แต่รับเป็นเช็ค แล้วเช็คเด้ง ผิดร้ายแรงไหม         2. หากฝ่าฝืนคำสั่ง นายจ้างต้องตักเตือน...

สาระน่ารู้

การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง/มีขั้นตอนอย่างไร

การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง/มีขั้นตอนอย่างไร หากนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการลูกจ้างนายจ้างจะต้องขออนุญาตจากศาลแรงงานก่อน เมื่อศาลแรงงานมีคำสั่งอนุญาตแล้วจึงจะบอกเลิกจ้างหรือออกคำสั่งเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นกรรมการลูกจ้างนั้นได้ทั้งนี้ ไม่ว่าการเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างนั้น จะเป็นการเล...

สาระน่ารู้

สรุปขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน

สรุปขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน1.กระบวนการพิจารณาคดีแรงงานใช้ระบบไต่สวน(ไม่ใช่ระบบกล่าวหา)2.องค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน มีลักษณะเป็นไตรภาคี -ผู้พิพากษาจากข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม -ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง -ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง 3.การฟ้องคดีแรงงาน ไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม เหมือ...

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างที่มีตำแหน่ง จัดทำบัญชีจ่ายเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีเงินฝากพนักงานเกินกว่าค่าจ้างที่แท้จริง เป็นการทุจริต

คำพิพากษาที่ 5467/2555บริษัทกู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน)                    โจทก์นายบุญส่ง วลัยวิทย์ ที่ 1นายปรัญชา วลัยวิทย์ ที่ 2นายวชิรา วลัยวิทย์ ที่ 3                                                       จำเลย เรื่อง 1.ลูกจ้างที่มีตำแหน่ง จัดทำบัญชีจ่ายเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีเงินฝากพนั...

ฎีกาแรงงาน

การโยกย้ายตำแหน่งพนักงาน และหรือการไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ เป็นอำนาจการบริหารที่นายจ้างทำได้จริงแต่ต้องเป็นการกระทำโดยสุจริต ไม่เป็นที่เสียหายแก่ลูกจ้าง และต้องไม่เป็นการกลั่นแกล้งด้วย

คำพิพากษาที่ 5462/2555นายสังคม    ไก่แก้ว                                                             โจทก์บริษัท เคอรี่ ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด                    จำเลย เรื่อง 1. การโยกย้ายตำแหน่งพนักงาน และหรือการไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ เป็นอำนาจการบริหารที่นายจ้างทำได้จริงแต่ต้องเป็นการ...

ฎีกาแรงงาน

พนักงานขับรถ มีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร

คำพิพากษาที่ 2962/2555นายสุวัฒน์ ปรีชาธรรม                                                 โจทก์บริษัททางด่วนกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)                    จำเลย เรื่อง  1.พนักงานขับรถ มีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร 2.ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน 3.ปฏิเสธทำงานในวันนักขัตฤกษ์ในกรณีจำเป็น 4.ไม่ให้ความ...

ฎีกาแรงงาน

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุเกษียณอายุ 60 ปี แก้เป็น 55 ปี ได้ไหม

คำพิพากษาที่ 2127/2555นางอัจฉราวรรณ   วจนานนท์                                              โจทก์บริษัทซีบี  ริชาร์ด  เอลลิส (ประเทศไทย)  จำกัด                จำเลย เรื่อง 1.ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุเกษียณอายุ 60 ปี แก้เป็น 55 ปี ได้ไหม 2.วิธีแก้ไขต้องทำอย่างไร 3.เมื่ออายุครบเกษียณต้องบอกกล่าวเ...