บรรยยายหัวข้อ “ท่านถาม เราตอบ สารพันปัญหาด้านแรงงาน”

จัดโดย สมาคม PMAT ร่วมกับนิด้า

วันที่ 8 มีนาคม 2561   เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ – ห้องเรียน 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

เทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.00 – 16.30 น.

สภานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา ชั้น G ห้องสวนหลวง 5

 

ร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ใครได้ใครเสีย

บรรยายหัวข้อ “ร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ใครได้ใครเสีย”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรม บ.บางกอกกลาส – โรจนะ

ให้ความรู้กฎหมายฉบับใหม่

ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท

บรรยายหัวข้อ “ให้ความรู้กฎหมายฉบับใหม่”

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น.

สถานที่ : โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

ฎีกาที่น่าสนใจ

ผู้จัดโดย     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หัวข้อ          ฎีกาที่น่าสนใจ

วันที่             8 ก.พ. 61

เวลา             13.30 – 16.00 น.

สถานที่         ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์