Browsing Category

ข่าวสารและกิจกรรม

  • Home
  • ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารอับเดทของ ทนายแแรงงาน ไพบูลย์ นิติ ทั้งเรื่องข่าวคราวและกิจกรรม การบบบายกฎหมายแรงงาน การทำคดีกฎหมายแรงงาน รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน ประเด็นพิพากษาคดีแรงงาน

ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด จัดการ อบรมกฏหมายแรงงาน ประเด็นพิพากษาคดีแรงงาน ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ เอ ชั้น 11 โรงแรมตว...

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องการใช้อำนาจสิทธิและหน้าที่

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด จัดการบรรยายเรื่อง การใช้อำนาจสิทธิและหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร...

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องเทคนิคการบริหารแรงงานโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 - 12.00น. ที่ผ่านมา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นนทบุรี จัดการบรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารแรงงานโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณฒิจาก บริษัทไพบูลย์...

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องแนวทางการเขียนคำสั่งเลิกจ้าง

ในวันที่ วันที่ 9 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด ได้ร่วมมือกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดการบรรยายเรื่อง แนวทางการเขียนคำสั่งเลิกจ้าง (ครอบคลุม ปลอดภัย ตามกฎหมายแรงงา...