IR Forum 2016 (Thailand Industrial Relations)

 

จัดโดย : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  (PMAT)  วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 

 ณ. โรงแรมเดอะบาซาร์ ถ. รัชดา    ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น.

หัวข้อ : ข้อควรระวังกรณีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ การลดขนาดองค์กร และการเลิกจ้างคราวละจำนวนมากๆ