ฎีกาแรงงาน

เรื่อง 1. ลูกจ้างซึ่งมีตำแหน่งสูงในระดับบริหาร ไม่ทำงานสนองนโยบายตามแผนงานของบริษัท และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกจ้างคนอื่นๆ นายจ้างย่อมเลิกจ้างได้ ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คำพิพากษาฎีกาที่ 2360/2557 นายสม        โจทก์ บริษัทไอเอ็น                   จำเลย เรื่อง   1. ลูกจ้างซึ่งมีตำแหน่งสูงในระดับบริหา...

ฎีกาแรงงาน

เรื่อง 1. นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุซื้อขายสลากกินรวบ ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 10507/2557 นางรัต    พุ่ม                           โจทก์ บริษัทบริการภาคพื้น จำกัด     &nbsp...

ฎีกาแรงงาน

1. คู่สัญญาต่างมีความผูกพันกันโดยมูลหนี้ อันมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน และหนี้ของคู่สัญญา ถึงกำหนดแล้ว จึงนำมาหักกลบลบหนี้กันได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 13798/2557 นายสุนธรา                                 โจทก์ บริษัทซิงประเทศไทย จำกัด     &nbsp...

อบรมกฎหมายแรงงาน

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม การลงโทษ ตามมาตรา 49 (ศาลแรงงาน)

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม การลงโทษ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 49 (ศาลแรงงาน) 1.  เลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุ  (ฎีกาที่ 2652/2523 , 3941/2549)        2.  เลิกจ้างโดยไม่มีความผิด  (ฎีกาที่ 1458/2524 , 3431/2525 ...

อบรมกฎหมายแรงงาน

จ้างรายเดือนต่างกับจ้างรายวันอย่างไร

จ้างรายเดือนต่างกับจ้างรายวันอย่างไร รายเดือน รายวัน 1.       เหมาจ่ายค่าจ้างรายเดือน คูณด้วย 30 วัน 2.       ใช้มาตรา 75 จ่าย 75% ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดประจำสัปดาห์ 3.       การจ่ายเงินบำเหน็จใช้ฐาน 3...

อบรมกฎหมายแรงงาน

พิจารณากรณีร้ายแรง ตามาตรา 119 (4) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2551 มี 18 ข้อ

                  พิจารณากรณีร้ายแรง ตามาตรา 119 (4) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2551 มี  18  ข้อ                                 1.  ฯลฯ                              7. สภาพของการกระทำผิด                  ...

อบรมกฎหมายแรงงาน

การเลิกจ้างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

                                            การเลิกจ้างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย          1.    ฯลฯ              10. ไม่ไว้วางใจ (คำพิพากษาฎีกาที่ 10160/2551  , 9116/2546 , 7047/2546)         11. ประเมินผลงานต่ำ        12. เลิกจ้างเนื่องจากหมิ่นประมาทนายจ้าง (ฎีกาที่ 5410/2544)        13.  ลูกจ้างบาดหมางกั...

อบรมกฎหมายแรงงาน

บริษัทจะเสียหายอย่างไรถ้าเลิกจ้างไม่ถูกต้อง

บริษัท จะเสียหายอย่างไรถ้าเลิกจ้างไม่ถูกต้อง  1. ฯลฯ 9. ประเด็นเรื่องการรับกลับ ตามมาตรา 49 /2522 10. ประเด็นเรื่องการจ่ายค่าเสียหาย ตามาตรา 49/2522 11. การเลิกจ้างลูกจ้าง  นายจ้างต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง ? ตอบ 1. ประกันการว่างงาน 2. ดอกเบี้ย 3. ค่าชดเชย 4. ค่าจ้าง 5. ค่าบอกกล่าว 6. วันหยุดพักผ่อนประจำป...

ฎีกาแรงงาน

กฎหมายและข้อบังคับการทำงานจำเลยระบุให้จ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายหรือเงินบำเหน็จอย่างเดียวแล้วแต่เงินประเภทไหนสูงกว่า และถ้าถือว่าเงินบำเหน็จเป็นเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย และได้จ่ายเงินบำเหน็จให้ไปแล้ว จะมาฟ้องเรียกค่าชดเชยอีกได้หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่   9773/2558 นายไพฑูรย์   โจทก์ บริษัทฟรีสแลนด์จำเลย เรื่อง  กฎหมายและข้อบังคับการทำงานจำเลยระบุให้จ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายหรือเงินบำเหน็จอย่างเดียวแล้วแต่เงินประเภทไหน...

ฎีกาแรงงาน

ค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างไหม

คำพิพากษาฎีกาที่   6100-6101/2556 นายประสิทธิ์  ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนโจทก์ บริษัท พี.เอส.พี          จำเลย เรื่อง1.  ขโมยน้ำมันจากรถบรรทุกน้ำมันมีวิธีป้องกั...