สาระน่ารู้

องค์ประกอบของค่าจ้าง

องค์ประกอบของค่าจ้าง 7 ข้อ1. เงินที่นายจ้าง ลูกจ้างตกลงกันจ่าย2. เป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้าง3. สำหรับระยะเวลาการทำงานปกติของวันทำงาน4. เงินที่จ่ายในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงาน แต่มีสิท...