อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องการใช้อำนาจสิทธิและหน้าที่

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด จัดการบรรยายเรื่อง การใช้อำนาจสิทธิและหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารฝ่ายบุคคลเข้าร่วม ในครั้งนี้ได้บรรยายเรื่องการใช้อำนาจสิทธิและหน้าที่ ของผู้บริหารฝ่ายบุคคลและกฎหมาย...

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องเทคนิคการบริหารแรงงานโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 - 12.00น. ที่ผ่านมา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นนทบุรี จัดการบรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารแรงงานโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณฒิจาก บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด ซึ่งมีความรู้ทางด้าน กฎหมายแรงงงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทค...

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องแนวทางการเขียนคำสั่งเลิกจ้าง

ในวันที่ วันที่ 9 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด ได้ร่วมมือกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดการบรรยายเรื่อง แนวทางการเขียนคำสั่งเลิกจ้าง (ครอบคลุม ปลอดภัย ตามกฎหมายแรงงาน) ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ฟังมากมาย ซึ่งบร...

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างแอบนำข้อมูลทางธุรกิจไปใช้ประโยชน์

คำพิพากษาฎีกาที่ 4534/2549บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด โจทก์นายอนุมาศ นวลนันตา จำเลยเรื่อง ลูกจ้างแอบนำข้อมูลการขายสินค้าและข้อมูลทางธุรกิจของนายจ้างไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งลูกจ้างจัดตั้งขึ้นเอง มีความผิดอะไรบ้าง และจะต้องรับผิดอย่างไร

ฎีกาแรงงาน

ละทิ้งหน้าที่ไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์

ละทิ้งหน้าที่ไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ไม่เป็นการทุจริต / ไม่จงใจทำให้เสียหาย / ไม่ฝ่าฝืนระเบียบที่ร้ายแรง คำพิพากษาฎีกาที่ 2556-2557/2545นายวิธาน เลาห์มีสุข นายดอน สมบุตร โจทก์บริษัท มาจอเร็ตด์ (ประเทศไทย) จำกัด จำเลย เรื่อง ละทิ้งหน้าที่ไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ไม่เป็นการทุจริต / ไม่จงใจทำให้เสียหาย / ไ...

ฎีกาแรงงาน

ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย

ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย บิดาจริงแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ คำพิพากษาฎีกาที่ 774/2553นายประสิทธิ์ เหรียญประชา โจทก์สำนักงานประกันสังคม จำเลย เรื่อง ผู้ ประกันตนถึงแก่ความตาย และส่งสมทบกรณีชราภาพมาต่อเนื่อง 50 เดือน บิดาจริงแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ

ฎีกาแรงงาน

นายจ้างโยกย้ายลูกจ้างไปทำงานบริษัทในเครือ

คำพิพากษาฎีกาที่ 693-701/2552นายวันชัย สิงห์ศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 9 คน โจทก์บริษัทไต้ทงเมทัล จำกัด จำเลย เรื่อง 1. กรณีนายจ้างโยกย้ายลูกจ้างไปทำงานบริษัทอื่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยมีผู้บริหารเป็นสามีภรรยากัน

ฎีกาแรงงาน

ค่าเที่ยวเป็นค่าตอบแทนหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 1754-1766/2553นายประชุม ปาละพันธ์ ที่ 1 กับพวกรวม 13 คน โจทก์นางพรจันทร์ เมฆะวิชัยรัตน์ (พนักงานตรวจแรงงาน) ที่ 1 จำเลยบริษัทมิตซุย โอ.เอส.เคไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 2 เรื่อง 1. ค่าเที่ยว เป็นค่าจ้างตาม ม.5 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หรือไม่

สาระน่ารู้

เงินตามพระราชบัญญัติ

เงินตามพระราชบัญญัตินี้ 19 อย่าง1. ค่าจ้าง (ม.5/41)2. ค่าล่วงเวลา (ม.61/41 + ม.68/41)3. ค่าทำงานในวันหยุด (ม.62/41)4. ค่าล่วงเวลาในวันหยุด (ม.63/41)5. ค่าชดเชย (ม.118/41)6. ค่าชดเชยพิเศษ (ม.5/41 + ม.120/51 +ม.122/41)

สาระน่ารู้

เมื่อเกิดเหตุร้ายแรง

เมื่อเกิดเหตุร้ายแรงให้พิจารณาดังนี้1. ผิดข้อบังคับหรือไม่2. ลักษณะการกระทำผิด3. ตำแหน่งผู้กระทำผิด4. สภาพของงาน5. ผลอาจก่อให้เกิดความเสียหาย