สาระน่ารู้

หากพนักงานคนใดมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งชั่วโมง จะหักค่าจ้างครึ่งวันได้หรือไม่

บริษัทฯ ประกาศว่า หากพนักงานคนใดมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งชั่วโมง จะหักค่าจ้างครึ่งวันและหากมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งวัน จะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้นสามารถทำได้หรือไม่ การหักค่าจ้างของลูกจ้าง นายจ้างจะกระทำได้เฉพาะที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ในมาตรา 76 เท่านั้น ยกตัวอย่าง เช่น หักเพื่อชำระภาษีเงินได้ ช...

สาระน่ารู้

บริษัทเรียกเก็บเงินประกันได้ทุกตำแหน่งหรือไม่

บริษัทเรียกเก็บเงินประกันได้ทุกตำแหน่งหรือไม่ หากเรียกเก็บเงินประกันได้จะเก็บได้เป็นเท่าใด บริษัทฯ ซึ่งเป็นนายจ้างเรียกเก็บเงินประกันจากลูกจ้างได้เฉพาะลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ้างทำนั้นต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ อันได้แก่ งานสมุห์...

สาระน่ารู้

บทลงโทษการจ้างแรงงานเด็ก

บทลงโทษของการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์เป็นอย่างไร ผู้ฝ่าฝืนที่จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีมาทำงานจะมีโทษ ตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน ...

สาระน่ารู้

การจ้างแรงงานเด็กมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ข้อปฏิบัติสำหรับการจ้างแรงงานเด็กแบบสั้นๆเข้าใจง่าย มีดังนี้ 1. ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุตำกว่า 15 ปีเข้าทำงานโดยเด็ดขาด แปลความได้ว่า สามารถจ้างเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปี ส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ถือว่าไม่ใช่แรงงานเด็ก 2. นายจ้างต้องแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กต่อพน...

ฎีกาแรงงาน

นายจ้างขาดทุนต้องเข้าฟื้นฟู การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 5972-5982/2553 นายอาณัติ คุเณนทราศัย ที่ 1 กับพวกรวม 11 คนโจทก์ บริษัท สินบัวหลวงลิสซิ่ง จำกัดจำเลย เรื่อง 1. นายจ้างขาดทุนต้องเข้าฟื้นฟูเมื่อเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่2. การคำนวณเงินค่าชดเชย มีวิธีคำนวณอย่างไร

ฎีกาแรงงาน

เลิกจ้าง หากมิได้กระทำผิด โจทก์มีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้าง

คำพิพากษาฎีกาที่ 1039/2553 นางสาวพิมพากานต์ รีเกลโจทก์ บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัดจำเลย เรื่อง 1. กรณีเลิกจ้างโจทก์ หากโจทก์มิได้กระทำผิด โจทก์มีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้าง2. การที่โจทก์มิได้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับ การเลิกจ้างโจทก์เป็นธรรมหรือไม่

สาระน่ารู้

ตารางเปรียบเทียบระหว่างสัญญาจ้างแรงงาน กับสัญญาจ้างทำของ

สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ 1.คู่สัญญา คือ นายจ้าง กับ ลูกจ้าง 1.คู่สัญญา คือ ผู้ว่าจ้าง กับ ผู้รับจ้าง 2.ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมาด้วย 2.ผู้ประกอบกิจการไม่เป็นนายจ้างของลูกจ้าง ผู้รับเหมา 3.จัดหาลูกจ้างมาทำงานในส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจ (บริการลูกค้า / ...

สาระน่ารู้

หัวข้อ HOT HITZ ในการบรรยาย

หัวข้อที่กำลังฮิตในปัจจุบันนี้ ซึ่งเหมาะสมกับการอบรมทางด้านกฎหมายแรงงานกับชมรม สมาคมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก รวมถึงบริษัททั่วไปเพื่อใช้ในการอบรมผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านในด้านความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายในการทำงานซึ่งท่านสามารถนำไปใช้งานได้จริง 1. ครบ...

สาระน่ารู้

แนวทางการพิจารณา Outsourcing 69 ข้อ

1. ให้ดำเนินการจัดทำอะไร / ที่ไหน โดยดูผลสำเร็จของงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทน2. ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจ3. จัดพนักงานของผู้รับจ้างเข้าทำงานตามวัน / เวลาที่กำหนด4. ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ต้องมีสภาพการจ้างภายใต้กฎหมายแรงงานทุกประการ เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.ป.)5. จำนวนลูกจ้างของผู้รับจ้าง...

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน ประเด็นพิพากษาคดีแรงงาน

ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด จัดการ อบรมกฏหมายแรงงาน ประเด็นพิพากษาคดีแรงงาน ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ เอ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา รามาด้า ถนนสุรวงศ์ เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่อง ไขปัญหาประเด็นพิพากษาคดีแรงงาน การรับเหมาค่าแรง...