ฎีกาแรงงาน

นายจ้างส่งลูกจ้างไปอบรมโดยออกค่าใช้จ่ายให้ หลังอบรมลูกจ้างต้องทำงาน 3 ปี หากไม่ทำตามต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 5971/2553 บริษัทแมทเทล กรุงเทพ จำกัดโจทก์ นางสาวจ. ที่ 1จำเลย นางสาวภ.ที่ 2 เรื่อง1. นายจ้างกับลูกจ้างทำข้อตกลงกัน โดยนายจ้างส่งลูกจ้างไปอบรมด้วยค่าใช้จ่ายที่นายจ้างออกให้ทั้งหมด และลูกจ้างเมื่ออบรมเสร็จหลักสูตร ลูกจ้างจะต้องทำงานให้นายจ้างอย่างน้อย 3 ปี หากลูกจ้าง ไม่ทำตามข้อตกลง ล...

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างทำให้สินค้าสูญหาย นายจ้างใช้สิทธิเลิกจ้างหรือเรียกร้องอะไรได้บ้าง

คำพิพากษาฎีกาที่ 1357/2553 บริษัท โทนี่ เบ็นเนตต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โจทก์ นางสาวหทัยหรือมณฑา แสนสวัสดิ์ (ลูกจ้าง) ที่ 1 นางนันทา แสนสวัสดิ์ (ผู้ค้ำ) ที่ 2 จำเลย เรื่อง 1. กรณีลูกจ้างทำให้สินค้าที่อยู่ในความดูแลสูญหายเป็นการละเมิดต่อนายจ้าง หรือผิดสัญญาจ้างทำให้นายจ้างเสียหาย นายจ้างใช้สิทธิเลิ...

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างในงานขนส่งทางบก ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาตามกฎหมาย

คำพิพากษาฎีกาที่ 5992-5998 / 2553 นายสมัย อัมพวา ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน โจทก์ บริษัท ไอโอ - เซิร์ฟ จำกัด จำเลย เรื่อง 1. ลูกจ้างในงานขนส่งทางบก ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าล่วงเวลาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2. สัญญาประนีประนอมยอมความ มีข้อความบันทึกว่า จะไม่ติดใจเรียกร้องเงินอื่น ๆ เป็นการสละสิทธิเรียกร้องโดย...

ฎีกาแรงงาน

การบอกเลิกสัญญาจ้าง หากมิได้ระบุความผิดและเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้ จะยกขึ้นกล่าวอ้างภายหลังมิได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 8803/2553 นายสรวุฒิ ลิ้มวรการ โจทก์ บริษัทเพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด จำเลย เรื่อง การบอกเลิกสัญญาจ้าง หากมิได้ระบุความผิดและเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้ จะยกขึ้นมากล่าวอ้างภายหลังมิได้ ต้องห้ามตามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 252...

ฎีกาแรงงาน

จ่ายค่าชดเชยตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแล้ว อาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 8802/2553 นายบุญลือ กาลึกสม โจทก์ บริษัทไทยอามส์ จำกัด จำเลย เรื่อง 1. จ่ายค่าชดเชยตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแล้ว อาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกหรือไม่ 2. ย้ายหน้าที่จากกรุงเทพไปราชบุรี เป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างตาม ม.20/2518 ไหม

ฎีกาแรงงาน

การเลิกจ้างเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การดำเนินธุรกิจ เป็นการเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 7797-7807/2553 บริษัทครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด จำเลยนางสาวพรรณทิพา บุญยั่งยืน ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน โจทก์ เรื่อง 1. การเลิกจ้างโจทก์ โดยอ้างโจทก์มีอัตราค่าจ้างสูง การเลิกจ้างเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การดำเนินธุรกิจ โดยโจทก์ไม่มีความผิด เป็นการเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่ 2. จำเลยไ...

ฎีกาแรงงาน

นายจ้างจำเป็นต้องย้ายสถานประกอบการ มีวิธีการอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 7777-7796/2553 นางสาวกุลวลัย เศรษฐาภรณ์ ที่ 1 กับพวกรวม 20 คน โจทก์ บริษัทการบินบริติชแอร์เวย์ พีแอลซี จำเลย เรื่อง 1. นายจ้างจำเป็นต้องย้ายสถานประกอบการ มีวิธีการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร 2. นายจ้างบอกเลิกจ้างตามมาตรา 120 แล้ว เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ 3. นายจ้างคาดเดาว่าล...

ฎีกาแรงงาน

ผิดสัญญาจ้างแรงงาน, ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

คำพิพากษาฎีกาที่ 1921/2545 นายธนภัทร วรประวิตร โจทก์ บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ เซลส์ จำกัดจำเลย เรื่อง ผิดสัญญาจ้างแรงงาน , ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 1. โจทก์ฟ้องว่า ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 4,386,803 บาท พร้อมเงินเพิ่มและดอกเบี้ย

ฎีกาแรงงาน

ค่าเที่ยว ที่นายจ้างให้พนักงานขับรถทำงานขับรถโดยมีเงื่อนไข ไม่ถือเป็นค่าตอบแทนแต่เป็นเงินจูงใจ

คำพิพากษาฎีกาที่ 6026-6048/2548 นายสมเพียร สุภศร และพวกยี่สิบสองคน โจทก์ บริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์เทอร์มินัล (ประเทศไทย)จำกัด จำเลย เรื่อง 1. ค่าเที่ยว ที่นายจ้างให้พนักงานขับรถทำงานขับรถบรรทุกโดยมีเงื่อนไขว่าจะจ่ายให้เฉพาะเที่ยวที่มีการบรรทุกและต้องทำอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันได้ตามที่นายจ้างกำหนดไม...

สาระน่ารู้

สรุปขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน

1. กระบวนการพิจารณาคดีแรงงานใช้ระบบไต่สอน (ไม่ใช่ระบบกล่าวหา) 2. องค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานมีลักษณะเป็นไตรภาคี-ผู้พิพากษาจากข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม-ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง-ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง 3. การฟ้องคดีแรงงานไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม เหมือนคดีแพ่งในศาลยุติธรรมทั่วไป