ฎีกาแรงงาน

เรียกค่าเสียหายการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คำพิพากษาฎีกาที่ 10746/2553 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเกษม โจทก์ บริษัท แคล คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำเลย เรื่อง 1. โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจำเลยเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 2. การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พยานหลักฐานไม่พอฟังว่ามีเหตุสมควรการเลิกจ้าง

ฎีกาแรงงาน

การคำนวณระยะเวลาทำงานมีวิธีการนับอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 12037/2553 นายยุทธ สารจิตต์ โจทก์ บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด จำเลยที่ 1 นางบุณฑริกา เดชอุ่ม จำเลยที่ 2 เรื่อง 1. ม.19 การคำนวณระยะเวลาทำงานมีวิธีการนับอย่างไร 2. ลูกจ้างขาดงาน 1 วัน จะนับเป็นระยะเวลาทำงานไหม 3. ม.118 ให้นับระยะเวลาทำงานมีวิธีการนับอย่างไร 4. วันหยุด หมายความว่าอะไ...

ฎีกาแรงงาน

การทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์คืออะไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 11183-11186/2553 นายวรยุทธ คงมาก กับพวกรวม 4 คน โจทก์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำเลย เรื่อง 1. การทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์คืออะไร 2. เงินค่าทำงานที่ศรีราชา เงินค่าเช่าบ้าน และเงินค่าทำงานกะเป็นค่าจ้างไหม 3. ลูกจ้างระดับผู้จัดการมีสิทธิได้ค่าล่วงเวลาไหม 4. ลูกจ้างระด...

อื่นๆ

Labour Protection Act A.D.1998 (B.E.2541)

Labour Protection Act A.D.1998 (B.E.2541)

ฎีกาแรงงาน

สัญญาจ้างแรงงานมีผลวันสัมภาษณ์ หรือวันลงนาม

คำพิพากษาฎีกาที่ 7753 7772/2553 นายบรรยงค์ ไชยสะอาด กับพวกรวม 20 คน โจทก์ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ที่ 1 จำเลย ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี (กรุ๊ป) ที่ 2 กิจการร่วมค้าเชค ที่ 3 เรื่อง 1. สัญญาจ้างแรงงานมีผลวันสัมภาษณ์ หรือวันลงนาม 2. ทำงานก่อสร้างวันละ 9 ชั่วโมง เป็นการทำงานล่วงเวลา 1 ...

ฎีกาแรงงาน

เมื่อลูกจ้างทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง ละทิ้งหน้าที่ จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ขณะยื่นข้อเรียกร้องเลิกจ้างได้ไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 3451-3452/2549 บริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด โจทก์ นายธีรศักดิ์ บุญธรรม ที่ 1 กับพวกรวม 9 คน และจำเลยร่วมที่ 1 ถึงที่ 40 จำเลย เรื่อง เหตุเลิกจ้าง เนื่องจาก : 1. เมื่อลูกจ้างทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง ละทิ้งหน้าที่ จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ขณะยื่นข้อเรียกร้องเลิกจ้า...

ฎีกาแรงงาน

การเลิกจ้าง โดยอ้างสัญญาที่มีกำหนดแน่นอน ลูกจ้างมีการทำงานต่อเนื่องเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 3800/2553 นายณรงค์ ไชยวงศ์ โจทก์ บริษัท เจดีซี อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด จำเลย เรื่่อง 1. การเลิกจ้าง โดยอ้างสัญญาที่มีกำหนดแน่นอน ลูกจ้างมีการทำงานต่อเนื่องเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่ 2. กรณีอุทธรณ์การคำนวณคำสั่งเลิกจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกำหนดจ่ายค่าจ้าง เป็นการอุท...

ฎีกาแรงงาน

ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ต้องฟ้องภายในกี่วัน

คำพิพากษาฎีกาที่ 7968/2553 บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โจทก์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 1 จำเลย นายฉัตรดนัย ด้วงมหาสอน ที่ 2 เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ต้องฟ้องภายในกี่วัน

ฎีกาแรงงาน

กรณีเลิกจ้างโจทก์ เนื่องจากปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 5863-5873/2553 นายชัยยุทธ ลิมลาวัลย์ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน โจทก์ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมิกัลไทย จำกัด (มหาชน) จำเลย เรื่อง 1. กรณีเลิกจ้างโจทก์ เนื่องจากปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับก...

ฎีกาแรงงาน

นายจ้างอ้างภาวะขาดทุนเป็นเหตุเลิกจ้าง

คำพิพากษาฎีกาที่ 3240 3247/2553 นายสมพงษ์ บางนาชาติ ที่ 1 กับพวกอีก 8 คน โจทก์ บริษัท วาย เค เค (ประเทศไทย) จำกัด จำเลย เรื่อง 1. นายจ้างอ้างเหตุประสบปัญหาภาวะขาดทุน ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ใช้เป็นเหตุเลิกจ้าง แต่มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมารับขนส่งแทน การเลิกจ้าง มีเหตุจำเป็นและเป็นการเลิกจ้างที่เป็น...