ฎีกาแรงงาน

การออกใบสำคัญการทำงาน มีหลักเกณฑ์อย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 3502/2543 นายธนากร เฉลิมจิรภาส โจทก์ บริษัทแจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด ที่1 กับพวกรวม 2 คน จำเลย เรื่อง การออกใบสำคัญการทำงาน มีหลักเกณฑ์อย่างไร 1. คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลแรงงานกลางพิพากษาอนุญาต ให้จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์ ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย 2. ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสอ...

ฎีกาแรงงาน

โจทก์ทุจริตเบิกค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเท็จ

คำพิพากษาฎีกาที่ 267/2546 นายประเสริฐ ธรรมรัตน์ โจทก์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ ๒ จำเลย บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)ที่ ๑ เรื่อง โจทก์ทุจริตเบิกค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเท็จ 1. โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็น บริษัทมหาชนจำกัด จำเลยที่2 เป็นนิติบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่ง โจทก์เข้าทำงานเมื่อวันที่...

ฎีกาแรงงาน

จ่ายค่าจ้างวันใด ย่อมถือเป็นวันครบกำหนดจ่ายค่าจ้าง โดยมิใช่ดูจากข้อบังคับว่าจะจ่ายวันใด

คำพิพากษาฎีกาที่ 5790-5822/2543 นายพัชรนพ รวดเร็ว ที่ 1 กับพวกรวม 33 คน โจทก์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (สำนักงานกลางโรงงานน้ำตาล) จำเลย เรื่อง จ่ายค่าจ้างวันใด ย่อมถือเป็นวันครบกำหนดจ่ายค่าจ้าง โดยมิใช่ดูจากข้อบังคับ 1. โจทก์ทั้งสามสิบสามสำนวนฟ้องเป็นทำนองเดียวกันว่า จำเลยได้จ้างโจทก์ทั้งสามสิบสามเข้าทำง...

ฎีกาแรงงาน

สัญญาของนายจ้างที่ให้ลูกจ้างตกลงว่าจะกลับมาทำงานให้นายจ้างมีกำหนด 3 ปี และจะไม่ไปทำงานกับนายจ้างอื่นที่ประกอบธุรกิจการค้าเดียวกัน

คำพิพากษาฎีกาที่ 4368/2549 บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอินสทรูเม้นท์ จำกัด โจทก์ นายไพบูลย์ จีรัตน์ จำเลย เรื่อง 1. สัญญาของนายจ้างที่ให้ลูกจ้างตกลงว่าจะกลับมาทำงานให้นายจ้างมีกำหนด 3 ปีและจะไม่ไปทำงานกับนายจ้างอื่นที่ประกอบธุรกิจการค้าเดียวกับโจทก์อันเป็นการแข่งขัน เนื่องจากนายจ้างได้ส่งลูกจ้าง...

ฎีกาแรงงาน

เงินค่าเที่ยว ในการขับรถบรรทุกสินค้าตามระยะทางใกล้ไกลเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขับรถหรือเป็นเงินค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ

คำพิพากษาฎีกาที่ 3631-3667 / 2552 นายวินัย พูลศิลป์ ที่ 1 กับพวกรวม 37 คน โจทก์ บริษัท ลินฟ๊อกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด จำเลย เรื่อง 1. เงินค่าเที่ยว ในการขับรถบรรทุกสินค้าตามระยะทางใกล้ไกลเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขับรถหรือเป็นเงินค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ 2. ลูกจ้างขับรถบรรทุกสิ...

ฎีกาแรงงาน

โจทก์อนุมัติให้มีการจ่ายเงินตามเช็คของลูกค้า ทั้งนี้ไม่มีเงินในบัญชี โดยไม่มีอำนาจ

คำพิพากษาฎีกาที่ 689/2552 นายนุกูล สมบัติเจริญบูลย์ โจทก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 จำเลย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทมหาชน จำกัด ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ที่ 2 เรื่อง โจทก์อนุมัติให้มีการจ่ายเงินตามเช็คของลูกค้า ทั้งนี้ไม่มีเงินในบัญชี โดยไม่มีอำนาจ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใ...

ฎีกาแรงงาน

ฝ่าฝืนระเบียบร้ายแรง

คำพิพากษาฎีกาที่ 11/2547 บริษัท นิวไลท์ไทยยามาไก จำกัด โจทก์ นายพนมพร ชวนอุดม ฯ จำเลย เรื่อง ฝ่าฝืนระเบียบร้ายแรง 1. โจทก์ฟ้องว่า จำเลยร่วมที่ 1-6 เป็นลูกจ้างของโจทก์ นางรุ่งทิพย์พาบุคคลภายนอกเข้าไปในโรงงานของโจทก์โดยไม่ได้รับอนุญาตหลายครั้ง กับนายคมสัน นายโกศล นายธารา นายสายชลและนายฉัตรมงคลดื่มสุรา...

ฎีกาแรงงาน

เงินประจำตำแหน่ง และค่าครองชีพต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 3987-4329/2553 นายประทีป ขอนพุดซา กับพวกรวม 329 คน โจทก์ บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด จำเลย เรื่อง 1. เงินประจำตำแหน่ง และค่าครองชีพต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด หรือไม่ 2. ค่าครองชีพที่ถือเป็นค่าจ้างตามมาตรา 5 นั้นหมายถึงอะไร และหากค่าครองชีพเป็นค่าจ้างตาม ...

ฎีกาแรงงาน

ทำสัญญาจ้างคราวละ 6 เดือน รวม 6 ครั้ง เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาจ้างแน่นอนหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 11912/2553 นายชลยุทธ เดชะคุปต์ โจทก์ บริษัท กันกุล เทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด จำเลย เรื่อง 1. ทำสัญญาจ้างโจทก์คราวละ 6 เดือน รวม 6 ครั้ง เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาจ้างแน่นอนหรือไม่ 2. จ้างคราวละ 6 เดือน ต้องนับอายุงานรวมกันไหม 3. จ่ายเบี้ยเลี้ยงวันละ 140 บาท เป็นค่าจ้างไหม 4. ต้...

ฎีกาแรงงาน

คำสั่งลดค่าจ้าง เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและไม่เป็นคุณ ลูกจ้างไม่ยินยอม นายจ้างหาอาจทำได้ไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 11679-11682/2553 นายชุมพล อินทร์พรหม กับพวกรวม 4 คน โจทก์ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จำเลย เรื่อง คำสั่งลดค่าจ้าง เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและไม่เป็นคุณ ลูกจ้างไม่ยินยอม นายจ้างหาอาจทำได้ไม่