บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

หลักการเจรจาต่อรองข้อตกลงสภาพการจ้าง

1.ความหมายและขอบเขตของข้อตกลงสภาพการจ้าง และของการเจรจาต่อรองสหภาพแรงงาน/กลุ่มพนักงาน2.ประเภทของข้อตกลงสภาพการจ้างและที่มา3. ข้อบังคับการทำงาน VS ข้อตกลงสภาพการจ้าง4.รูปแบบและวิธีการปรับเปลี่ยนแปลงสภา...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

เทคนิคในการสอบสวนทางวินัย การลงโทษ และการเลิกจ้างอย่างถูกต้อง

1.บริษัทจะเสียหาย และต้องจ่ายอะไรบ้างถ้าเลิกจ้างไม่ถูกต้อง2.วิธีกำหนดประเด็นการสอบสวนความผิด และการตั้งคำถามที่ทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน3.ควรบันทึกการสอบสวนอย่างไรจึงจะรัดกุม4.ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย

1.แบบฟอร์มการลงโทษทางวินัย และการเลิกจ้างควรเป็นอย่างไรตาม มาตรา 1192.การเขียนระเบียบวินัย การลงโทษ และการเลิกจ้างที่รัดกุมทำอย่างไร3.การเลิกจ้างที่ไม่เกี่ยวกับ มาตรา 119 คืออะไร4.ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกั...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

เทคนิคการแก้ปัญหา และการระงับข้อพิพาทแรงงานในทางปฏิบัติ

1.พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน2.พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ในส่วนที่มีผลกระทบโดยตรงกับข้อพิพาทแรงงาน3.การลดความขัดแย้งและข้อพิพาทแรงงานสำหรับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ4.การเลิกจ...

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมมรรยาท และประสบการณ์ในการว่าความ

ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้อนุมัติให้กองนิติการดำเนินการจัดทำโครงการว่าความในศาลแรงงาน เพื่อให้นิติกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมคดีและการจัดทำเอกสารก่อนการนำคดีเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลแรงงานเพื่อสามารถดำเนินการว่าความในศาลแรงงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้ให้เกียรติอาจารย์ไพบูลย์...

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน เทคนิคการสอบสวน และการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

ทางบริษัท ดีสโตน จำกัด ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ในหัวข้อ "เทคนิคการสอบสวน และการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์" ให้แก่ทีม Humance Resource โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น มาร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่ทีม HR อย่าง...

สาระน่ารู้

วิธีการและขั้นตอนการสั่งย้ายตาม กฎหมายแรงงาน ควรคำนึงถึง 6 ประการ

1. ผู้มีอำนาจสั่งย้ายตาม กฎหมายแรงงาน คือใคร 2. เหตุผลในการสั่งย้ายที่ไม่ขัดต่อ กฎหมายแรงงาน 3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งย้าย

สาระน่ารู้

วิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้างให้ครอบคลุม กฎหมายแรงงาน

1.ต้องทำเป็นหนังสือตาม กฎหมายแรงงาน มาตรา 17 วรรค 2 / 51 2. ต้องระบุข้อเท็จจริงตาม กฎหมายแรงงาน มาตรา 119 วรรคท้าย / 51 3. ต้องระบุจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ภายใน 3 วันตาม กฎหมายแรงงาน ตามมาตรา 70 วรรคท้าย / 41

อบรมกฎหมายแรงงาน

อมรมกฎหมายแรงงาน เรื่องมาตรการสำคัญที่นายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ais) ได้จัดอบรมเรื่อง "มาตรการสำคัญที่นายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย" ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูลี่ พาร์ค โดยมีอาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ภายในงานมีฝ่าย HRขอ...

ข่าวสาร

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PersonnelManagement Association of Thailand หรือรู้จักกันดีในนามของ PMAT)ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ห้องเลอ คองคอร์ด ...