บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

การลงโทษทางวินัย ที่ฝ่ายบุคคลควรทราบ

1. นายจ้างเลิกจ้างผิดพลาด มี 18 ข้อ อะไรบ้าง2. ข้อกฎหมาย ที่จ่ายตามผลงานมีข้อควรระมัดระวังอย่างไร3. วิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้าง 33 ข้อ4. ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงดูจากอะไร5. พ.ร.บ.คุ้มคร...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

ประสบการณ์ในการว่าความ

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ HR หรือฝ่ายบุคคล ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมคดี และการจัดทำเอกสารก่อนส่งข้อมูลให้ทนายความ และก่อนนำคดีเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล2.เพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติงานของศาลใ...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

นายจ้างถูกฟ้อง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

1.การเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง 2. ลูกจ้างลงนามยินยอมและรับเงินตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ยังสามารถฟ้องนายจ้างได้อีกหรือ ฟ้องอะไรได้บ้าง3. นายจ้างจะป้องกันการถูกฟ้องได้กรณีไหนได้บ้าง4. หลัก...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

แนวทางการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และป้องกันวิกฤตการณ์ปัญหาแรงงาน

1. การบริหารจัดการในองค์กรให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 26 ข้อ2. 42 ประการ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ปัญหาแรงงาน3. 73 ข้อที่ควรคำนึงในการเจรจาข้อเรียกร้อง4. เมื่อเกิดการผละงานวินาทีแรกฝ่ายบุคคลควรทำอย่างไร5. ข้...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ฝ่ายบุคคลและนายจ้างต้องทราบ

1. ข้อควรระวังในการออกหนังสือเตือน -ให้ได้ผลสูงสุด-เมื่อคดีถึงศาลแล้วศาลยอมรับในหนังสือนั้น2. วิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ปลอดภัยจากการฟ้องร้อง และคดีอาญา3. เงินตามกฎหมายแรงงานมีอะไรบ้าง -เพื่อจ่ายให้ถู...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

ปัญหาการเกษียณอายุ / การจ้างงานหลังเกษียณอายุ

1. ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ2.การจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย3. วิธีการจ่าย จ่ายครั้งเดียว / แบ่งจ่าย ได้หรือไม่ อย่างไร 4. จ่ายทันที / จ่ายภายหลัง มีดอกเบี้ยหรือไม่ คำนวณอย่างไร 5. กรณีเป็นลูกจ้างมากก...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

OUTSOURCING กับการบริหารจัดการธุรกิจ

-ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ OUTSOURCING ที่นายจ้างควรทราบ-ลักษณะงานที่เข้าข่ายการเหมาค่าแรงตามมาตรา 11/1 (2551) {เดิมเป็น มาตรา 5(3) 2541}-ลักษณะงานที่เป็นการเหมาช่วงตามมาตรา 5-ความรับผิดของนายจ้าง ผู...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

ครบเครื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพ

1.สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้างลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้2.เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายแรงงาน-การทำเป็นหนังสือ วาจาหรือปริยาย-การกำหนดเงื่อนไขการจ้างตอนเข้าทำงานและหลังออ...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

แนวทางข้อบังคับในการทำงาน

1.ระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน เหมือนและต่างกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอย่างไร2.หลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับข้อบังคับ การทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง3.สาระสำคัญ รายละเอียดที่ต้องระบุให้ครบถ้วนและชั...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

การใช้อำนาจ สิทธิและหน้าที่ ของนักบริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

1.ทำไม HR ต้องมีบทบาทในการดูแลพนักงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน2.บทบาท หน้าที่ และอำนาจการจัดการ ของ HR-การสั่งการ-การโยกย้าย-การมอบหมาย-การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน3.ขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของ HR ตามกฎหมา...