ฎีกาแรงงาน

ผู้มีอำนาจเลิกจ้างคือใคร วิธีการมอบอำนาจเลิกจ้างทำอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 1836/2554 นายสมบัติ อ.วัฒนกุล โจทก์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ 1นายพิจารณ์ รัตนราตรี ที่ 2 จำเลย เรื่อง1. ผู้มีอำนาจเลิกจ้างคือใคร 2. วิธีการมอบอำนาจเลิกจ้างทำอย่างไร 3. หากไม่มอบอำนาจเลิกจ้างให้ถูกต้องผลเป็นอย่างไร 4. ก่อนเลิกจ้างต้องมีการสอบสวนทุกครั้งไหม 5. ระเบียบการสอบสวนที่ดีควร...

ฎีกาแรงงาน

นายจ้างได้ประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณี ตามพ.ร.บ. คุ้มครองฯ ม.29 โดยมิได้รวมวันหยุดประเพณี 12 วัน และเปลี่ยนไปเป็นวันหยุดอื่นแทนโดยลูกจ้างยินยอม ถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 11182/2553 บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิค ( ประเทศไทย ) จำกัด โจทก์ นางสุวรรณนา ขันติวิศิษฎ์ จำเลย เรื่อง 1. นายจ้างได้ประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณี ตามพ.ร.บ. คุ้มครองฯ ม.29 โดยมิได้รวมวันหยุดประเพณี 12 วัน และเปลี่ยนไปเป็นวันหยุดอื่นแทนโดยลูกจ้างยินยอม ถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ...

ฎีกาแรงงาน

สัญญาจ้างที่มีการกำหนดระยะเวลา และมีการต่อสัญญาติดต่อกัน เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 16006/2553นายวิตโตริโอ แบร์ตินี่ โจทก์บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)จำเลยเรื่อง1. สัญญาจ้างที่มีการกำหนดระยะเวลา และมีการต่อสัญญาติดต่อกัน เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนหรือไม่ 2. สัญญาจ้างที่มีการบอกเลิกจ้างตามกำหนดในสัญญาจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตาม มา...

ฎีกาแรงงาน

เดิมมีสภาพการทำงาน 7.30 – 16.30 น. แต่ผ่อนปรนทำงานเพียง 7.30 – 15.30 น. ถือว่าเป็นกรณีที่นายจ้างให้ประโยชน์ ไม่เป็นสภาพการจ้างที่ต้องปฏิบัติตลอดไป

คำพิพากษาฎีกาที่ 12821-12824/2553นายยุทธนา จิตติยพล ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนโจทก์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จำเลย เรื่อง1. เดิมมีสภาพการทำงาน 7.30 16.30 น. แต่ผ่อนปรนทำงานเพียง 7.30 -15.30 น. 2. แม้ดั้งเดิมเมื่อทำงานหลัง 15.30 น. ก็จ่ายค่าล่วงเวลาให้ 3. ถือว่าเป็นกรณีที่นายจ้างให้ประโยชน์ ไม่เป็นสภาพการจ...

อบรมกฎหมายแรงงาน

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี และเสวนาไขปัญหาการบริหาร Outsourcing ให้มีประสิทธิภาพในยุควิกฤตแรงงาน

ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ทางชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดเดิมได้หมดวาระลง จึงต้องมีการเลือตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยให้เกียรติท่านอาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของทางชมรมบริหารงานบุคคล บางพลี หลังจากที่ได้มีก...

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน ไขปัญหาการบริหาร Outsourcing ให้มีประสิทธิภาพในยุควิกฤตแรงงาน

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้จัดเสวนากฎหมายแรงงานในหัวข้อ "ไขปัญหาการบริหาร Outsourcing ให้มีประสิทธิภาพในยุควิกฤติแรงงาน" ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น เป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี...

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน วิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส จัดอบรมกฎหมายแรงงาน Employment Law, Contracts & Labor Relations 2012 เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญอย่างเข้มข้นว่าด้วยข้อกฎหมาย การบังคับใช้ คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด โดยอ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ได้บรรยายในหัวข้อ วิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย ...

ฎีกาแรงงาน

การใช้อุปกรณ์ของนายจ้างเพื่อประโยชน์ในธุรกิจส่วนตัวของลูกจ้าง เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

คำพิพากษาฎีกาที่ 12820/2553นายเอ็ดเวอร์ด แอนด์ดริว อีวานส์โจทก์บริษัท ไรท์ จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 5 คนจำเลย เรื่องการใช้อุปกรณ์ของนายจ้างเพื่อประโยชน์ในธุรกิจส่วนตัวของลูกจ้าง เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ฎีกาแรงงาน

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีควรมีเงื่อนไขอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 3231/2554บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัดโจทก์นายจรัส ครชาตรี ในฐานะพนักงานตรวจแรงงานจำเลย เรื่อง 1. เมื่อระเบียบ กำหนดว่า การแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เพื่อให้อำนาจอนุมัต...

ฎีกาแรงงาน

การสละสิทธิเรียกร้องทำให้ไม่มีอำนาจที่จะรื้อฟื้นสิทธิที่ระงับไปแล้ว

คำพิพากษาฎีกาที่ 15902/2553นายคมสันต์ ปลื้มจิตต์โจทก์บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)จำเลย เรื่อง1. การสละสิทธิเรียกร้องทำให้ไม่มีอำนาจที่จะรื้อฟื้นสิทธิที่ระงับไปแล้ว 2. ค่าเปอร์เซ็นต์การขายแก้ไขได้หรือไม่ 3. วิธีเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นต์การขายทำอย่างไร 4. ค่าเปอร์เซ็นต์การขายเป็นสภาพการจ้างหร...