ฎีกาแรงงาน

เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างตามคำสั่งของศาลแรงงานและศาลฎีกา มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คำพิพากษาฎีกาที่ 10907/2553นางสาวสุธิลา ลืนคำ โจทก์บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำเลยเรื่อง(1)เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างตามคำสั่งของศาลแรงงานและศาลฎีกา มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม (2)นายจ้างขาดทุนมากและต่อเนื่องติดต่อกันหลายปี จำเป็นต้องลดลูกจ้างจำนวนมาก และยุบหน่วยงานที่กรรมการลูกจ้า...

ฎีกาแรงงาน

การเปลี่ยนตัวนายจ้างหากลูกจ้างไม่ยินยอม ทำได้หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 14420-14423/2553นายศักดิ์ธณัช วิชาพานิช ที่ 1กับพวกรวม 4 คน โจทก์บริษัท ไทยเบฟเวอเรจฯ จำกัด จำเลยเรื่อง(1.)การเปลี่ยนตัวนายจ้างหากลูกจ้างไม่ยินยอม ทำได้หรือไม่ (2.)ถ้าลูกจ้างไม่ยอมแล้วเลิกจ้างผลจะเป็นอย่างไร (3.)วิธีโอนลูกจ้างไปทำงานในบริษัทในเครือทำอย่างไร (4.)หนังสือรับรองการทำงาน...

ฎีกาแรงงาน

สินค้าในคลังสินค้าสูญหายใครรับผิดชอบ

คำพิพากษาฎีกาที่ 1838/2554 นางสาวพรทิพย์ สิงห์พวงษ์ โจทก์ บริษัทเอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด จำเลย เรื่อง 1.สินค้าในคลังสินค้าสูญหายใครรับผิดชอบ 2.เมื่อเลิกจ้างยึดหน่วงเงินค้ำประกันได้ไหม 3.วิธีควบคุมสินค้าในคลังสินค้าทำอย่างไร 4.การรับสินค้า การจ่ายสินค้าควรทำอย่างไร 5.เงินประจำตำแหน่งเป็นค่าจ้างหรื...

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างเบิกความเป็นพยานต่อศาลแรงงานกลางเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. แรงงานฯ พ.ศ. 2518 ม.121(1) และ (2) หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 15911-15913/2553นายเจียม หล้าบุญมา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน โจทก์นายอัมพร นีละโยธิน ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน จำเลย เรื่อง ลูกจ้างไปเบิกความเป็นพยานต่อศาลแรงงานกลาง เป็นความเท็จอันเป็นข้อสำคัญในคดีนายจ้าง เลิกจ้าง เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. แรงงานฯ พ.ศ. 2518 ม.121(1) และ (2) หรือไม่

ฎีกาแรงงาน

เดิมเวลาทำงาน 8.00 17.00 น. แต่เปลี่ยนเป็น 9.00-18.00 น. ถือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 15914-15917/2553บริษัท ไก่สด เซนทาโก จำกัด ผู้ร้องนางกุลนิภา พันตน ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้คัดค้านเรื่อง 1. เดิมมีเวลาทำงาน 8.00 17.00 น. แต่เปลี่ยนเป็น 9.00-18.00 น. ถือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างไหม 2. ปิดทางเข้า-ออกเลิกจ้างได้ไหม

อบรมกฎหมายแรงงาน

เตรียมรับข้อเรียกร้องจากพนักงานอย่างถูกกฏหมายแรงงานสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 ชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ ภาคตะวันออก ได้จัดเสวนากฎหมายแรงงานในหัวข้อ "เตรียมรับขอเรียกร้องจากพนักงานแรงอย่่างถูกกฎหมายแรงสัมพันธ์" ณ ห้องประชุม นิคมอุตสาหกรรม สยามอิสเทริน์ซีบอร์ด ให้แก่ผู้บริหารเป็นจำนวนมากมายโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไพบูลย์ ...

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร

ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด จัดการบรรยาย เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหาร ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี บริษัท ไอ อาร์ พีซี จำกัด(มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมระดับบริหารเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้ได้บรรยาย เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณ ไพบูลย์ ธ...

อบรมกฎหมายแรงงาน

หลักวิธีคิดและมุมมองของฝ่ายนายจ้างต่อกระบวนการเจรจาต่อรอง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาแรงงานเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงาน และข้อขัดแย้งให้ยุติลงได้อย่างเหมาะสม โดยเรียนเชิญให้อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ หลักวิธิ...

ฎีกาแรงงาน

ผู้ค้ำประกัน ค้ำประกันลูกจ้างตำแหน่งหนึ่ง แต่ลูกจ้างย้ายไปทำงานอีกตำแหน่งหนึ่ง ย่อมพ้นความรับผิดไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 15904/2553 บริษัทการบินไทย จำกัดโจทก์ นางสาวจุฑารัตน์ ณ สงขลา ที่ 1นายโกวิท โชติรส โดยนายวีรวัฒน์ โชติรสผู้เข้าเป็นคู่ความแทน ที่ 2จำเลย เรื่อง(1) ผู้ค้ำประกัน ค้ำประกันลูกจ้างตำแหน่งหนึ่ง แต่ลูกจ้างย้ายไปทำงานอีกตำแหน่งหนึ่ง ย่อมพ้นความรับผิดไหม (2) อ้าง ป.พ.พ. มาตรา 223 และมาตรา 6...

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาเสร็จแล้วออกไปจากบริษัทฯโดยไม่ตอกบัตรลงเวลา เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและประกาศของนายจ้าง ถือเป็นกรณีกระทำความผิดอย่างร้ายแรง

คำพิพากษาฎีกาที่ 12194-12198/2553 นายไพรินทร์ ชื่นไสว ที่ 1 กับพวกรวม 6 คนโจทก์ บริษัท บางนา ซี.ดี. จำกัด จำเลย เรื่อง 1. ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาเสร็จแล้วออกไปจากบริษัทฯโดยไม่ตอกบัตรลงเวลา เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและประกาศของนายจ้าง ถือเป็นกรณีกระทำความผิดอย่างร้ายแรง 2. วิธีการควบคุมการ...