ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน คำพิพากษาฎีกาที่ 3953/2561 (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

คำพิพากษาฎีกาที่ 3953/2561 (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน) เรื่อง      นายจ้างประกอบกิจการขายสินค้าและบริการผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ลูกจ้างโพสข้อความผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ เช่น “มีชะนี ...

ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน : คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๕๔/๒๕๖๑ สัญญาค้ำประกันที่กำหนดความรับผิดของผู้ค้ำประกัน

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๕๔/๒๕๖๑ ฎีกาแรงงาน เรื่อง      สัญญาค้ำประกันที่กำหนดความรับผิดของผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียทั้งหมดโดยไม่จำกัดวงเงิน ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงฯ มีผลให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะตา...

ข่าวสารและกิจกรรม, อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรม labor law clinic

ผู้จัดโดย :   สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) หลักสูตร :   labor law clinic วันที่ :          19 พฤษภาคม 2563 เวลา :          13.30 – 15.00 น. การประชุม   Visual Training  Application...

ข่าวสารและกิจกรรม, อบรมกฎหมายแรงงาน

Clinic Law การบรรยาย ในรูปแบบ visual training ในระบบ Zoom

ผู้จัดโดย : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Pmat) วันที่ :  19 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13.30 – 16.00 น. การบรรยาย ในรูปแบบ visual training ในระบบ Zoom *****************************************

ข่าวสารและกิจกรรม, อบรมกฎหมายแรงงาน

มาตรบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างจากโควิด 19 (ภาคปฏิบัติ)

ผู้จัดโดย :  HR 6 Pack หลักสูตร : มาตรบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างจากโควิด 19 (ภาคปฏิบัติ) วันที่ :  28 พฤษภาคม 2563 เวลา :  13.30 – 16.30 น. บรรยาย ระบบ Zoom (Visual Training)

ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน : คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 1225/2561 แม้ลูกจ้างลงรายมือชื่อสละสิทธิเรียกร้องในขณะที่นายจ้างเลิกจ้าง

เรื่อง  แม้ลูกจ้างลงรายมือชื่อสละสิทธิเรียกร้องในขณะที่นายจ้างเลิกจ้าง แต่ลูกจ้างย่อมมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะรับเงินตามสัญญาและสละสิทธิเรียกร้องอื่นใดอันมีอีกต่อไป หรือจะไม่รับเงินดังกล่าวแล้วไปฟ้องร...

ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน: คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๕๔/๒๕๖๑ สัญญาค้ำประกันที่กำหนดความรับผิดของผู้ค้ำ

เรื่อง      สัญญาค้ำประกันที่กำหนดความรับผิดของผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียทั้งหมดโดยไม่จำกัดวงเงิน ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงฯ มีผลให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ ใช้...

ข่าวสารและกิจกรรม, อบรมกฎหมายแรงงาน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกจ้าง

หลักสูตร :  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกจ้าง วันที่ :  4  มีนาคม 2563 สถานที่  :  บริษัท นิคอน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เวลา 9.00 – 12.00 น.

ฎีกาแรงงาน

คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๐/๒๕๕๑

คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๐/๒๕๕๑ เรื่อง “แคดดี้” ให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้าเล่นกอล์ฟ มีรายได้จากลูกค้าที่เข้ามาเล่นกอล์ฟรอบละ ๔๐๐ บาทโดยจำเลยจะหักไว้ ๕๐ บาท เงินค่าออกรอบจึง “ไม่เป็นค่าจ้าง” แม้จำเลยจะมีระเบี...

ฎีกาแรงงาน

คำพิพากษาฎีกาที่ 3143/2561

คำพิพากษาฎีกาที่ 3143/2561 (ขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการเลิกจ้าง) เรื่อง การที่ศาลแรงงานมีคำสั่งโดยมิได้กำหนกการไต่สวนให้ได้ตวามตามข้อเท็จจริงและยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นตามที่ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านไว้ ค...