ฎีกาแรงงาน

จำเลยมีคำสั่งให้เลิกจ้างโจทก์แล้ว เนื่องจากโจทก์ยักยอกเงินไป ต่อมาโจทก์นำเงินมาคืน และขอให้จำเลยไม่ดำเนินคดีอาญา และโจทก์ขอเขียนใบลาออก โจทก์จะมีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยหรือไม่

คำพิพากษาที่ 5016 / 2554นายพัชริศ จักรายุธ โจทก์บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำเลยเรื่อง 1. จำเลยมีคำสั่งให้เลิกจ้างโจทก์แล้ว เนื่องจากโจทก์ยักยอกเงินไป ต่อมาโจทก์นำเงินมาคืน และขอให้จำเลยไม่ดำเนินคดีอาญา และโจทก์ขอเขียนใบลาออก โจทก์จะมีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยหรือไม่2. สัญญาจ้างระงับไปเมื่อใด 3....

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง ปลอมแปลงเอกสารในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เป็นการละเมิดต่อนายจ้าง ทำให้นายจ้างเสียหาย นายจ้างสามารถเรียกชำระจากผู้ค้ำประกันของลูกจ้าง ในฐานะลูกหนี้ร่วมได้หรือไม่

คำพิพากษาที่ 4550/2554บริษัทชุ้น จิวเวลรี่ จำกัด โจทก์นางสาวภัทรีญา บุญแล ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน จำเลยเรื่อง 1. ลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง ปลอมแปลงเอกสารในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เป็นการละเมิดต่อนายจ้าง ทำให้นายจ้างเสียหาย นายจ้างสามารถเรียกชำระจากผู้ค้ำประกันของลูกจ้าง ในฐานะลูกหนี้ร่วม...

ฎีกาแรงงาน

การคิดค่าจ้างเงินเดือนรั่วไหลใครรับผิดชอบ

คำพิพากษาที่ 4441 / 2554บริษัทกระดาษศรีสยาม จำกัด ( มหาชน ) โจทก์นางทิพย์วารี ท้วมใจดี หรือนางดลนภา จิรัคคกุล ที่ 1 กับพวกรวม 5คน จำเลย เรื่อง 1. การคิดค่าจ้างเงินเดือนรั่วไหลใครรับผิดชอบ

ฎีกาแรงงาน

จ้างร.ป.ภ.มาเฝ้าหอพักเป็นการจ้างแรงงานหรือจ้างทำของ

คำพิพากษาที่ 3098/2554 นายอมร พรมทรัพย์ โจทก์ ธรรมพร อพาร์ทเม้นท์ หรือร้อยเอก พรชัย ขาวสบาย จำเลย เรื่อง 1.จ้างร.ป.ภ.มาเฝ้าหอพักเป็นการจ้างแรงงานหรือจ้างทำของ

ฎีกาแรงงาน

เงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าสึกหรอ ค่าโทรศัพท์ หากมีการจ่ายประจำลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ลูกจ้างไม่ต้องแสดงใบเสร็จเป็นหลักฐานในการรับเงินเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงาน เป็นค่าจ้างตามมาตรา 5 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

คำพิพากษาฎีกาที่ 750-751/2554 นางสาววลัยลักษณ์ ปรีดาถวัลย์ โจทก์ บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด จำเลย เรื่อง 1.เงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าสึกหรอ ค่าโทรศัพท์ หากมีการจ่ายประจำลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ลูกจ้างไม่ต้องแสดงใบเสร็จเป็นหลักฐานในการรับเงินเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงาน เป็นค่าจ้างตามมาต...

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างเป็นพนักงานขับรถ ขับรถโดยประมาท ทำให้นายจ้างเสียหาย การฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ไม่เกิน 10 ปี ขาดอายุความหรือไม่

คำพิพากษาที่ 15903/2553 บริษัทขนส่ง จำกัด โจทก์ นางนันทา วงเอี่ยม ที่ 1 กับพวกรวม 5คน จำเลย เรื่อง 1. ลูกจ้างเป็นพนักงานขับรถ ขับรถโดยประมาท ทำให้นายจ้างเสียหาย การฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ไม่เกิน 10 ปี ขาดอายุความหรือไม่ 2. กรณีลูกจ้างขับรถโดยประมาท ถึงแก่ความตายและรถของนายจ้างเกิดความเสียหาย นายจ้างส...

ฎีกาแรงงาน

บุตรฟ้องศาลเยาวชนขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ก่อนคณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัย จึงมีสิทธิรับบำเหน็จชราภาพแทนผู้เป็นพ่อ

คำพิพากษาฎีกาที่ 4105/2554นายสานิตร โกศลวรรธนะ โดยนางสาวพจนีย์ โกศลวรรธนะ โจทก์สำนักงานประกันสังคม จำเลยเรื่อง บุตรฟ้องศาลเยาวชนขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ก่อนคณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัย จึงมีสิทธิรับบำเหน็จชราภาพแทนผู้เป็นพ่อ

ฎีกาแรงงาน

เลิกจ้างพนักงานขับรถแล้วจัดจ้างผู้รับเหมามาขับรถแทนได้ไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 16044-16045/2553นายวัยวุฒิ พันธุ์เสือ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน โจทก์บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จำเลยเรื่อง (1)เลิกจ้างพนักงานขับรถแล้วจัดจ้างผู้รับเหมามาขับรถแทนได้ไหม (2) ได้โบนัสทุกสิ้นปี แต่ถูกเลิกจ้างเดือนตุลาคมจะได้โบนัสตามส่วนไหม (3) ปรับลดพนักงานลง เพื่อลดขนาดองค์ก...

ฎีกาแรงงาน

ข้อบังคับระบุให้รับเงินบำเหน็จ และค่าชดเชยเป็นสภาพการจ้างไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 12199-12223/2553นายสุทิน สุวรรณประทีป ที่ 1 กับพวกรวม 25 คน โจทก์บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด จำเลยเรื่อง (1)ข้อบังคับระบุให้รับเงินบำเหน็จ และค่าชดเชยเป็นสภาพการจ้างไหม (2)ต่อมาแก้ไขว่าเงินบำเหน็จเป็นส่วนหนึ่งของค่าชดเชยโดยไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจะทำได้หรือไม่ ...

ฎีกาแรงงาน

เลิกกิจการ แต่ลูกจ้างไม่โอนย้ายไปนิติบุคคลอื่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 16002 16003/2553นางสาววิภารัตน์ ประทุมวงศ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน โจทก์บริษัทแอล. ที. ยู. แอพพาเรลส์ จำกัด จำเลยเรื่อง 1.เลิกกิจการ แต่ลูกจ้างไม่โอนย้ายไปนิติบุคคลอื่น 2.เมื่อถึงเวลาโอนย้ายเท่ากับเวลาเลิกจ้าง 3.ลูกจ้างไม่โอนย้ายไม่เป็นการละทิ้งหน้าที่