ฎีกาแรงงาน

พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ได้พูดไล่โจทก์ ออกจากงานโดยจงใจเลิกจ้างในขณะที่กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่มีการห้ามและโต้แย้ง ถือว่าจำเลยให้กระทำแทน ในฐานะตัวแทนนายจ้าง ในการบอกเลิกจ้างหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 9747-9748/2554นางสาวสุข นามเดช ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน โจทก์ บริษัทมั่นชัย แมชชินเนอรี่ จำกัด จำเลยเรื่อง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ได้พูดไล่โจทก์ ออกจากงานโดยจงใจเลิกจ้างในขณะที่กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่มีการห้ามและโต้แย้ง ถือว่าจำเลยให้กระทำแทน ในฐานะตัวแท...

ฎีกาแรงงาน

ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับแพทย์ ประจำโรงพยาบาลของโจทก์ ไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างกัน

คำพิพากษาฎีกาที่ 8995/2554บริษัทศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด(มหาชน) โจทก์สำนักงานประกันสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน จำเลยเรื่อง ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับแพทย์ ประจำโรงพยาบาลของโจทก์ ไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างกัน

ฎีกาแรงงาน

ข้อห้ามลูกจ้างที่ลาออกไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งโดยมีกำหนดระยะเวลาไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนไม่เป็นโมฆะ

คำพิพากษาฎีกาที่ 8307/2554บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด โจทก์นายเกียรติศักดิ์ วราเวณุชย์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน จำเลยเรื่อง 1. ข้อห้ามลูกจ้างที่ลาออกไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งโดยมีกำหนดระยะเวลาไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนไม่เป็นโมฆะ2. ระยะเวลาห้ามทำงานกับคู่แข่งมีกำหนดกี่ปี3....

ฎีกาแรงงาน

โจทก์รับชิ้นงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาของจำเลยได้มอบหมายให้ และมิได้ดำเนินการใดๆ จึงมีเหตุสมควร เลิกจ้างหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 7947/2554นายอัครพงศ์ สงวนศักดิ์ โจทก์บริษัท ยูโทเปีย จิวเวลรี่ จำกัด จำเลยเรื่อง โจทก์รับชิ้นงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาของจำเลยได้มอบหมายให้ และมิได้ดำเนินการใดๆ จึงมีเหตุสมควร เลิกจ้างหรือไม่    

ฎีกาแรงงาน

โจทก์ไม่ยอมหมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถรับส่งนักท่องเที่ยว เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 7501/2554บริษัทเฟิสท์ ทรานสปอร์ต จำกัด โจทก์คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดย นายอัมพร นีละโยธิน ที่ 1 กับพวกรวม 9 คน จำเลยเรื่อง โจทก์ไม่ยอมหมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถรับส่งนักท่องเที่ยว เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่

ฎีกาแรงงาน

บุตรฟ้องศาลเยาวชนขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ก่อนคณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัย จึงมีสิทธิรับบำเหน็จชราภาพแทนผู้เป็นพ่อ

คำพิพากษาฎีกาที่ 4105/2554นายสานิตร โกศลวรรธนะ โดยนางสาวพจนีย์ โกศลวรรธนะ โจทก์สำนักงานประกันสังคม จำเลยเรื่อง บุตรฟ้องศาลเยาวชนขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ก่อนคณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัย จึงมีสิทธิรับบำเหน็จชราภาพแทนผู้เป็นพ่อ

ฎีกาแรงงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง

คำพิพากษาฎีกาที่ 6110/2554นางมุกดา อิ่มสุภาพ โจทก์บริษัทไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด จำเลยเรื่อง 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง2. เมื่อถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างจะฟ้องเรียกเงินสมทบและเงินสะสมจากใคร

ฎีกาแรงงาน

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและลดบุคลากร แต่ข้อเท็จจริงมีการจ้างพนักงานอื่นมาทำแทนโจทก์ มีเหตุสมควรเพียงพอเลิกจ้างโจทก์หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 5323/2554นายวีรชน สิงห์น้อย โจทก์บริษัท ไอ บี เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ที่ 1นางสาวศุภจี สุธรรมพันธ์ ที่ 2นายมาร์ค อีสตัน ที่ 3 จำเลยเรื่อง 1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและลดบุคลากร แต่ข้อเท็จจริงมีการจ้างพนักงานอื่นมาทำแทนโจทก์ มีเหตุสมควรเพียงพอเลิกจ้างโจทก์หรือไม่2. เป็นการเลิกจ้างเป็นธร...

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างไปร้องเจ้าหน้าที่เกินกว่า 2 ปี แต่นายจ้างไม่ได้ต่อสู้เรื่องอายุความไว้ แต่มายกต่อสู้ในชั้นศาลได้หรือไม่

คำพิพากษาที่ 749/2554 บริษัทบอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์นางสาวสุกัญญา พันธ์แวงมนต์ จำเลยเรื่อง 1. ลูกจ้างไปร้องเจ้าหน้าที่เกินกว่า 2 ปี แต่นายจ้างไม่ได้ต่อสู้เรื่องอายุความไว้ แต่มายกต่อสู้ในชั้นศาลได้หรือไม่

ฎีกาแรงงาน

การบอกเลิกสัญญาจ้างทำด้วยวาจาได้ไหม

คำพิพากษาที่ 5681-5684/2554 นายประเสริฐ โกศัยดิลก ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน โจทก์ บริษัทไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) จำเลย เรื่อง 1. การบอกเลิกสัญญาจ้างทำด้วยวาจาได้ไหม2. ลาออกโดยแจ้งล่วงหน้าแต่นายจ้างเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดวันลาออกผลจะเป็นอย่างไร