ฎีกาแรงงาน

การสละสิทธิ์เรียกร้องมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย

คำพิพากษาฎีกาที่ 4626/2554นาวาอากาศเอกวิเชียร นกแก้ว โจทก์ บริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด จำเลย เรื่อง การสละสิทธิ์เรียกร้องมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย

สาระน่ารู้

หากพนักงานคนใดมาทำงานสาย จะสามารถหักเงินได้หรือไม่และถ้าได้ได้เท่าไร

บริษัท ฯ ประกาศว่า หากพนักงานคนใดมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งชั่วโมง จะหักค่าจ้างครึ่งวันและหากมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งวัน จะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้นสามารถทำได้หรือไม่

สาระน่ารู้

บริษัทเรียกเก็บเงินประกันได้ทุกตำแหน่งหรือไม่ หากเรียกเก็บเงินประกันได้จะเก็บได้เป็นเท่าใด

บริษัท ฯ ซึ่งเป็นนายจ้างเรียกเก็บเงินประกันจากลูกจ้างได้เฉพาะลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ้างทำนั้นต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้อันได้แก่...

สาระน่ารู้

การฝ่าฝืนข้อบังคับอีกซํ้าข้อเดียวกันและฝ่าฝืนข้อบังคับอีกแต่คนละข้อ แตกต่างกันอย่างไร

นายดำและนายแดงเป็นลูกจ้างของบริษัทเขียวเกษตร จำกัด ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2552 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 ในระหว่างเวลาทำงาน นายดำออกไปทำธุระนอกที่ทำงานโดยมิได้ลากิจให้ถูกต้อง บริษัท เขียวเกษตร จำกัด มีหนังสือเตือนนายดำในการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าว หนังสือเตือนลงวันที่ 30 มกราคม 2554...

สาระน่ารู้

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมา 10 เดือน แล้วออกไปทำกิจการของตัวเอง จะมีสิทธิได้รับเงินชราภาพหรือไม่

จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเงินก้อน เท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพเมื่อครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์

สาระน่ารู้

ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จะต้องไปยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานที่สำนักประกันสังคมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ใช่หรือไม่

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนต้องไปยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานที่สำนักจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญา

สาระน่ารู้

ทำงานและส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมได้เพียง 1 ปี หากลาออกจะได้รับสิทธิกรณีว่างงานหรือไม่

ผู้ประกันตนที่ส่งเงินมาสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานหากลาออกจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างการว่างงานในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ครั้งละไม่...

สาระน่ารู้

ผู้ประกันตน มาตรา 40 หากเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพหรือไม่

ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เมื่อเสียชีวิตมีสิทธิได้รับค่าทำศพจำนวน 20,000 บาท

สาระน่ารู้

ลูกจ้างที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานจะได้รับค่าทำศพเท่ากับลูกจ้างที่เสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานหรือไม่

สิทธิที่จะได้รับจะไม่เท่ากันโดยจะได้รับค่าทำศพ ดังนี้ลูกจ้างที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน จะได้รับค่าทำศพ เป็นจำนวนเงิน 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุด ลูกจ้างที่เสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำ...

ฎีกาแรงงาน

ไม่นำเงินที่ได้จากการขายเข้าเครื่องระบบแคชเชียร์หลังจากปิดการขายเป็นการทุจริตหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 5679/2554นางสุดารัตน์หรืออนงค์กาญจน์ ฤทธิ์มนตรี โจทก์นายวันภพ วงษ์ภักดีศักดิ์ ที่ 1 บริษัทเอกชัย ดีสทรีบิวชั่นซิสแทม จำกัด ที่ 2นายเจฟฟ์ อดัมส์ ที่ 3 จำเลยเรื่อง1.ไม่นำเงินที่ได้จากการขายเข้าเครื่องระบบแคชเชียร์หลังจากปิดการขายเป็นการทุจริตหรือไม่2.เหตุเลิกจ้างควรอ้างเหตุผลอะไรบ้าง3...