ฎีกาแรงงาน

ฝ่าฝืนคำสั่งไม่รับชำระค่าสินค้าเป็นเงินแต่รับเป็นเช็คแล้วเช็คเด้ง ผิดร้ายแรงไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 12713/2555 นายชูเกียรติ  ปรัตถจริยา                                    โจทก์  บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด                                   จำเลย เรื่อง   1. ฝ่าฝืนคำสั่งไม่รับชำระค่าสินค้าเป็นเงิน แต่รับเป็นเช็ค แล้วเช็คเด้ง ผิดร้ายแรงไหม         2. หากฝ่าฝืนคำสั่ง นายจ้างต้องตักเตือน...

สาระน่ารู้

การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง/มีขั้นตอนอย่างไร

การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง/มีขั้นตอนอย่างไร หากนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการลูกจ้างนายจ้างจะต้องขออนุญาตจากศาลแรงงานก่อน เมื่อศาลแรงงานมีคำสั่งอนุญาตแล้วจึงจะบอกเลิกจ้างหรือออกคำสั่งเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นกรรมการลูกจ้างนั้นได้ทั้งนี้ ไม่ว่าการเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างนั้น จะเป็นการเล...

สาระน่ารู้

สรุปขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน

สรุปขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน1.กระบวนการพิจารณาคดีแรงงานใช้ระบบไต่สวน(ไม่ใช่ระบบกล่าวหา)2.องค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน มีลักษณะเป็นไตรภาคี -ผู้พิพากษาจากข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม -ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง -ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง 3.การฟ้องคดีแรงงาน ไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม เหมือ...

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างที่มีตำแหน่ง จัดทำบัญชีจ่ายเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีเงินฝากพนักงานเกินกว่าค่าจ้างที่แท้จริง เป็นการทุจริต

คำพิพากษาที่ 5467/2555บริษัทกู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน)                    โจทก์นายบุญส่ง วลัยวิทย์ ที่ 1นายปรัญชา วลัยวิทย์ ที่ 2นายวชิรา วลัยวิทย์ ที่ 3                                                       จำเลย เรื่อง 1.ลูกจ้างที่มีตำแหน่ง จัดทำบัญชีจ่ายเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีเงินฝากพนั...

ฎีกาแรงงาน

การโยกย้ายตำแหน่งพนักงาน และหรือการไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ เป็นอำนาจการบริหารที่นายจ้างทำได้จริงแต่ต้องเป็นการกระทำโดยสุจริต ไม่เป็นที่เสียหายแก่ลูกจ้าง และต้องไม่เป็นการกลั่นแกล้งด้วย

คำพิพากษาที่ 5462/2555นายสังคม    ไก่แก้ว                                                             โจทก์บริษัท เคอรี่ ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด                    จำเลย เรื่อง 1. การโยกย้ายตำแหน่งพนักงาน และหรือการไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ เป็นอำนาจการบริหารที่นายจ้างทำได้จริงแต่ต้องเป็นการ...

ฎีกาแรงงาน

พนักงานขับรถ มีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร

คำพิพากษาที่ 2962/2555นายสุวัฒน์ ปรีชาธรรม                                                 โจทก์บริษัททางด่วนกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)                    จำเลย เรื่อง  1.พนักงานขับรถ มีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร 2.ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน 3.ปฏิเสธทำงานในวันนักขัตฤกษ์ในกรณีจำเป็น 4.ไม่ให้ความ...

ฎีกาแรงงาน

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุเกษียณอายุ 60 ปี แก้เป็น 55 ปี ได้ไหม

คำพิพากษาที่ 2127/2555นางอัจฉราวรรณ   วจนานนท์                                              โจทก์บริษัทซีบี  ริชาร์ด  เอลลิส (ประเทศไทย)  จำกัด                จำเลย เรื่อง 1.ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุเกษียณอายุ 60 ปี แก้เป็น 55 ปี ได้ไหม 2.วิธีแก้ไขต้องทำอย่างไร 3.เมื่ออายุครบเกษียณต้องบอกกล่าวเ...

ฎีกาแรงงาน

นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน และลดอัตราค่าจ้างมีการปรับลดหน่วยงานทั้งบริษัท ไม่ได้เลือกปฏิบัติ เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นการเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาที่ 2124/2555นายบรรลือ  เสียงสนั่น                                    โจทก์บริษัทไดมอนลีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด             จำเลย เรื่อง   1.นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน และลดอัตราค่าจ้างมีการปรับลดหน่วยงานทั้งบริษัท ไม่ได้เลือกปฏิบัติ  เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นการเ...

อบรมกฎหมายแรงงาน

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านโชคชัย ศรีทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการฯคนล่าสุด

ในวันที่ 29 มกราคม 2556 ทางบริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด นำโดยคุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ได้จัดงานร่วมแสดงความยินดีกับท่านโชคชัย ศรีทอง ในการได้รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ จ.สมุทรสาคร ซึ่งภายในงานได้มีเพื่อนพ้องในแวดวงบริหารบุคคล มาร่วมแสดงความยินดีก...

อบรมกฎหมายแรงงาน

Updateสถานการณ์แรงงาน และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ชมรมRPM

ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ชมรมบริหารบุคคลรังสิต(RPM) โดยมี อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ คุณสุวิทย์ สุมาลา (ผอ.สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย จัดสัมมนาในเรื่อง Updateสถานการณ์แรงงาน หลังงานบรรยาย ได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใ...