ฎีกาแรงงาน

จ้างแรงงานต่างกับจ้างทำของอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 13825/2555   นายวีระชัย    บุญยทรรศนีย์                                                 โจทก์ บริษัท เฟอร์เทอร์แลนซ์ อินเทอร์เทรด (1963) จำกัด          จำเลย   เรื่อง    จ้างแรงงานต่างกับจ้างทำของอย่างไร  

ฎีกาแรงงาน

การย้ายสถานที่ทำงานเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 13886/2555 นายธานี       แตงจีน                   โจทก์ บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์                                       เทอร์มินัล(ประเทศไทย) จำกัด               จำเลย เรื่อง  การย้ายสถานที่ทำงานเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างไหม  

ฎีกาแรงงาน

วิธีคำนวณค่าบอกกล่าวเลิกจ้างคิดอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 13816/2555 นายอุดร        กล้าหาญ                        โจทก์ บริษัท  สยามเทเบิ้ลแวร์  จำกัด            จำเลย เรื่อง 1. วิธีคำนวณค่าบอกกล่าวเลิกจ้างคิดอย่างไร 2. หากเลิกจ้างโดยไม่ไว้วางใจ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมไหม 3. เลิกจ้างเป็นธรรม แต่ทำไมต้องจ่ายค่าบอกกล่าว  

ฎีกาแรงงาน

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นในบริเวณบริษัทฯ ร้ายแรงหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 13806/2555 นายสันติพงศ์ แจ่มทวีกุล                โจทก์  บริษัท แฟร์ดีล เซอร์วิส จำกัด           จำเลย เรื่อง 1.  ทำร้ายร่างกายผู้อื่นในบริเวณบริษัทฯ ร้ายแรงหรือไม่       2.  การพิจารณาว่าร้ายแรงดูจากอะไร  

ฎีกาแรงงาน

คำร้องบรรยายฟ้องของผู้ร้องแสดงโดยแจ้งชัด ซึ่งสภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับ คำร้องจึงไม่เคลือบคลุม

คำพิพากษาฎีกาที่ 13805/2555 บริษัทไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด                      ผู้ร้อง นายวันชัย   บุญมี                                                   ผู้คัดค้าน เรื่อง   คำร้องบรรยายฟ้องของผู้ร้องแสดงโดยแจ้งชัด ซึ่งสภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับ คำร้องจึงไม่เคลือบคลุม  

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างไม่ยอมปรับเปลี่ยนตามนโยบายการจ้างรายชั่วโมงเป็นจ้างรายเดือน ทำให้นายจ้างได้รับผลกระทบ

คำพิพากษาฎีกาที่ 12716 - 12718/2555 นายกฤษดา  ธุระสะ       ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน         โจทก์  บริษัท ยางสยามพระประแดง จำกัด                         จำเลย เรื่อง  1.     ลูกจ้างไม่ยินยอมตกลงทำสัญญาจ้างแรงงานใหม่ ให้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจ้างเดิมไม่เป็นการฝ่าฝืน ข้อบังคับเกี่ยวกับการท...

ฎีกาแรงงาน

นายจ้างจะยึดเงินค่าจ้างไว้ได้หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 16802/2555 นางสาวชฎาภรณ์      โพธิ์งาน                         โจทก์  บริษัท  เอส.เอส.อาร์. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด         จำเลย เรื่อง  1. ลูกจ้างทุจริตและละทิ้งหน้าที่เกิน 3 วันทำงาน นายจ้างควรทำอย่างไร        2. นายจ้างจะยึดเงินค่าจ้างไว้ได้หรือไม่        3. จะต้องแจ้งความภายในกี่ว...

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างควบคุมเครื่องจักร แต่ขายอาหารในเวลาทำงาน ผิดร้ายแรงไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 15077/2555  บริษัท ไฮ – เทค  รับเบอร์ โปรดัคส์                             โจทก์   นางกมลรัตน์  ไชยบุดดี  ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน   จำเลย  เรื่อง       1.  ลูกจ้างควบคุมเครื่องจักร  แต่ขายอาหารในเวลาทำงาน  ผิดร้ายแรงไหม                2.  หากลูกจ้างต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง

ฎีกาแรงงาน

ขาดทุนสะสมและลดคนเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

คำพิพากษาฎีกาที่ 13807-13808/2555 นายลำพูล กันเขียวนายบรรจง จันทร์เสนา                                                 โจทก์  บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด      จำเลย เรื่อง ขาดทุนสะสมและลดคนเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม    

ฎีกาแรงงาน

บิดามารดาไม่จดทะเบียนสมรส เมื่อบิดาตาย บุตรจะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 13802-13803/2555                                นายอดิศักดิ์  เอี่ยมนพคุณ            พลฯ อดิศร  เอี่ยมนพคุณ                       โจทก์  สำนักงานประกันสังคม                          จำเลย เรื่อง   1. บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อบิดาตาย บุตรจะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ไหม       ...