อื่นๆ

วิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายHow to write a statement of termination of employment in a lawful manner

1.ข้อควรระวังในการเขียนคำสั่งเลิกจ้าง   34  ข้อ  34 cautions before writing a statement of termination of employment;   2.แบบฟอร์มการลงโทษทางวินัย และการเลิกจ้างควรเป็นอย่างไรตาม มาตรา 119 สาระสำคัญขอ...

อื่นๆ

เทคนิคการแก้ปัญหา และการระงับข้อพิพาทแรงงานในทางปฎิบัติTechniques to solve problems and labor dispute resolution in practice

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงานParts of Labor Protection Act which concern labor dispute2. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ในส่วนที่มีผลกระทบโดยตรงกับข้อพิพาทแรงงานParts of ...

อื่นๆ

ข้อกฎหมายที่ผู้บริหารควรทราบเพื่อการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรLegal provisions which should be understood by executives for establishment of good labor relation in the organization

1. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์Laws of Labor Relation 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง การเจรจา ข้อพิพาทแรงงาน การปิดงาน การนัดหยุดงานParts of Labor Prot...

อื่นๆ

“การเตรียมการและขั้นตอนการขึ้นศาลแรงงานที่รัดกุม”Concise preparation and procedures for Labor Court’s trial

1.ขั้นตอนการขึ้นศาลมี ………ขั้น แต่ละขั้นตอนต้องเตรียมตัวอย่างไรThere are….steps to get to the court. What is the proper preparation?2. แบบฟอร์มศาลมีกี่ชนิด และขั้นตอนการใช้แบบฟอร์มศาล...

อื่นๆ

เทคนิคในการสอบสวนทางวินัย การลงโทษ และการเลิกจ้างอย่างถูกต้อง

เทคนิคในการสอบสวนทางวินัย การลงโทษ และการเลิกจ้างอย่างถูกต้อง Techniques for rightful disciplinary investigation, disciplinary action and termination of employment1.    บริษัทจะเสียหาย และต้องจ่ายอะไรบ้างถ้าเลิกจ้างไม่ถูกต้องWhat does the company have to be liable if the termination of employment is...

กฎหมายแรงงาน สำหรับผู้บริหาร

อื่นๆ

กฎหมายแรงงาน สำหรับผู้บริหาร

กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้างลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน - การมอบหมายงานในหน้าที่ การให้ช่วยทำงานอื่น หรือให้ช่วยทำงานนอกสถานที่ - การแต่งตั้ง โอน ย้าย - การออกใบผ่านงาน - การให้ความดีความชอบ- การออกค่าเดินทางไป...

เทคนิคการสอบสวน

อื่นๆ

เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย และ Workshop

หลักสูตร เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย และ  Workshop  การเขียนเอกการสอบสวน/คำสั่งเลิกจ้าง-หนังสือเตือนให้เป็นไปตามกฎหมายโดยอาจารย์ ไพบูลย์      ธรรมสถิตย์มั่น

ฎีกาแรงงาน

ค่าเที่ยวคืออะไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 8244/2555 นายบุญสม   เหลือถนอม โจทก์ บริษัท ลินฟ้อกซ์  ทรานสปอร์ต  (ประเทศไทย)  จำกัด จำเลย เรื่อง     1.  ค่าเที่ยวคืออะไร 2.  เงื่อนไขการจ่ายค่าเที่ยว  ควรเป็นอย่างไร 3.  ละทิ้งหน้าที่ 2 วันทำงาน  เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม  และไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

ฎีกาแรงงาน

งานโครงการคืออะไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 6142 - 6144/2555 นายปารย์  ไวทิน ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน      โจทก์ บริษัท โคเน่ไทยลิฟท์   จำกัด  (มหาชน)     จำเลย เรื่อง  1.    งานโครงการคืออะไร 2.    ธุรกิจปกติคืออะไร 3.    จ้างทำของต่างกับจ้างแรงงานอย่างไร

ฎีกาแรงงาน

ค่าพาหนะเหมาจ่ายรายเดือนเป็นค่าจ้างไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 13895/2555 นายวิชิตพงศ์      วิจารจิตต์                                    โจทก์ บริษัท การบินไทย  จำกัด (มหาชน)                      จำเลย เรื่อง     1.    ค่าพาหนะเหมาจ่ายรายเดือนเป็นค่าจ้างไหม 2.    หากเป็นค่าจ้างกระทบเงินต่างๆ อะไรบ้าง