อื่นๆ

OUTSOURCING กับการบริหารจัดการธุรกิจOutsourcing and Business Administration

– ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ   OUTSOURCING ที่นายจ้างควรทราบ– Legal problems on outsourcing which should be understood by an employer   – ลักษณะงานที่เข้าข่ายการเหมาค่าแรงตามมาตรา 11...

อื่นๆ

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์และสหภาพLabor Relation Act and the Union

1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์Essences of laws on labor relation   2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงานManagement and administration with regard to labor dispute ►►ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้า...

อื่นๆ

ครบเครื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพFully Equipped Labor Laws for Professional Human Relations Officers

1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้างลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้Essences of Labor Laws which employers, employees and HR must know;   2. เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายแรงงานTips ...

อื่นๆ

แนวทางการเขียนข้อบังคับในการทำงานGuidelines for drafting working regulations

1. ระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน เหมือนและต่างกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอย่างไรAre working rules and regulations different from working conditions? How?   2. หลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับข้อบังคับ  การทำงา...

อื่นๆ

การปรับลดองค์กรฝ่าวิกฤติ + การลดพนักงาน : ทำจริง-จริงต้องทำอย่างไร Downsizing the organization, + reducing the number of employees: How to

• เมื่อบริษัทได้รับผลกระทบจากคำสั่งซื้อลดลง สิ่งแรกที่นายจ้างควรกระทำคืออะไร ?What is the first thing that the employer should do when the company is affected from decreasing number of purchase orders...

อื่นๆ

การบริหารข้อขัดแย้งแรงงาน กรณีผละงานAdministration on labor dispute: Labor Strike

1.   สหภาพแรงงานขยายตัวอย่างรวดเร็ว  จุดเริ่มต้นมักจะมาจาก  “การผละงานของพนักงาน  ที่ผิดกฎหมาย”   “ตั้งสหภาพฯ”  จะทำอย่างไร  ถ้าจู่ ๆ  พนักงานเฮโลกันผละงานออกมา Rapid expansion of labor union usually ...

อื่นๆ

การใช้อำนาจ สิทธิและหน้าที่ ของนักบริหารงานบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานUsing of Power, Rights and Duties of Human Relations Officers according to Labor Protection Act

1. ทำไม HR ต้องมีบทบาทในการดูแลพนักงานตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน           Why does HR have to play an important role in supervising employees  under             Labor Protection Act?       2. บทบาท หน้าท...

อื่นๆ

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่นักบริหารงานบุคคลควรทราบ Laws of Labor Relation which should be understood by HR administrators

หัวข้อสัมมนาSeminar Topics   1. ขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานที่นายจ้างควรทราบProcedures for submitting demands according to Labor Laws which employers should know2. การบริหารจัดการแรงงานใ...

อื่นๆ

หลักการเจรจาต่อรองข้อตกลงสภาพการจ้างHow to negotiate working condition agreement

1. ความหมายและขอบเขตของข้อตกลงสภาพการจ้าง และของการเจรจาต่อรองสหภาพ- แรงงาน/กลุ่มพนักงานMeaning and scope of working condition agreement and of negotiation  with labor union/ groups of employee;   2. ...

อื่นๆ

หลักสูตร – เทคนิคในการสอบสวนทางวินัย การลงโทษ และการเลิกจ้างอย่างถูกต้อง

1. บริษัทจะเสียหาย และต้องจ่ายอะไรบ้างถ้าเลิกจ้างไม่ถูกต้องWhat does the company have to be liable if the termination of employment is wrongfully made?2. วิธีกำหนดประเด็นการสอบสวนความผิด และการตั้งคำถ...