ฎีกาแรงงาน

ทดสอบความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

   

อื่นๆ

กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารLabor Laws for Executives

1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้างลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้Essences of Labor Laws which employers, employees and HR must know;   2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงานRoles, dutie...

อื่นๆ

การบริหารความเสี่ยงจากการเลิกจ้าง ตามกฎหมายแรงงานและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์Management of risk arising from termination of employment under Labor laws and principles of HR management

• สุดสุดการจ้าง เลิกจ้าง ลาออก ไล่ออก ให้ออก เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม เกษียณอายุก่อนกำหนัด – ความเหมือนความแตกต่างEnd of end of employment, termination of employment, dismissal, retirement, decease , ear...

อื่นๆ

เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ที่ชอบด้วยกฎหมายTips for Lawful Investigation and Disciplinary Action

1. นายจ้างเลิกจ้างผิดพลาด มี 18 ข้อ  อะไรบ้างWhat are 18 points on erroneous termination of employment?   2. ข้อกฎหมาย ที่จ่ายตามผลงานมีข้อควรระมัดระวังอย่างไรWhat are the cautious issues for legal pr...

อื่นๆ

เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย Tips for Lawful Investigation, Disciplinary Action and Workshop on Drafting Investigation Documents/Letter of Termination of Employment-Warning Letter, according to the Laws

Program  Highlight• หลักคิดและขั้นตอน “การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานและการเตือนหรือเลิกจ้างMain ideas and procedures on “imposing disciplinary action against employees and warning or termination of e...

อื่นๆ

ประสบการณ์ในการว่าความLitigation Experience

วัตถุประสงค์ : Objectives:   1. เพื่อให้ HR หรือฝ่ายบุคคล ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมคดี และการจัดทำเอกสารก่อนส่งข้อมูลให้ทนายความ และก่อนนำคดีเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลTo let HR department und...

อื่นๆ

เตรียมตัวการรับข้อเรียกร้อง ,เคล็ดลับในการเจรจา Preparation for Receiving the Demands, Tips for Negotiation

         การเรียกร้องเกิดขึ้นจากอะไร  ก่อนหน้านั้นเราสามารถทำอะไรได้บ้างในฐานะตัวแทนฝ่ายนายจ้าง  ในขณะที่การบริหารงานบุคคลในองค์กร ก็จำเป็นต้องมีระเบียบ กฎเกณฑ์ เพื่อให้การจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อ...

อื่นๆ

ข้อกฎหมาย และแนวปฎิบัติที่ฝ่ายบุคคลและนายจ้างต้องทราบLegal provisions and guidelines which HR department and employers must know

1. ข้อควรระวังในการออกหนังสือเตือน  มี  18  ข้อ18 cautions for issuing a warning letter 2. วิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้างมีทั้งหมด  34  ข้อ34 methods for drafting an order of termination of employment 3. เงิ...

อื่นๆ

ปัญหาการเกษียณอายุ / การจ้างงานหลังเกษียณอายุProblems on retirement/employment after retirement

1.   ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ  Legal provisions regarding retirement 2.   การจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายSeverance payment by laws 3.  วิธีการจ่าย  จ่ายครั้งเดียว / แบ่งจ่าย  ได้หรือไม่ ?  อย่างไร ?Pa...

อื่นๆ

กลยุทธ์การจัดการกับพนักงานที่ชอบสร้างปัญหาต่อองค์การStrategies for Dealing with Troublemaker Employees

• ถูกสั่งย้ายไปทำงานอื่นหรือหน้าที่อื่น  แต่เจ้าตัวปฏิเสธอ้างว่าเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ อ้างแม้ไม่ลดเงินเดือน  แต่ลดรายได้  อ้างไม่มีความถนัด อ้างไม่ได้จ้างเข้ามาตำแหน่งนั้น ๆ  สารพัดจะอ้า...