OUTSOURCING กับการบริหารจัดการธุรกิจ

-ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ OUTSOURCING ที่นายจ้างควรทราบ
-ลักษณะงานที่เข้าข่ายการเหมาค่าแรงตามมาตรา 11/1 (2551) {เดิมเป็น มาตรา 5(3) 2541}
-ลักษณะงานที่เป็นการเหมาช่วงตามมาตรา 5
-ความรับผิดของนายจ้าง ผู้ว่าจ้าง กรณีเป็นการจ้างเหมาค่าแรงจ้างเหมาช่วง
-ลักษณะงานจ้างทำของที่แตกต่างจากการจ้างแรงงานและแตกต่างในความรับผิดที่ควรทราบ
-การจ้างผู้รับเหมาแรงงานต่อไปนี้เข้าข่ายการจ้างแบบใด ความรับผิดชอบเป็นอย่างไร
-จ้างคนมาทำอาหารเลี้ยงพนักงาน
-จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย
-จ้างบริษัททำความสะอาด
-จ้างแพทย์/พยาบาลประจำบริษัท
-จ้างผู้รับเหมาให้มาช่วยดูงานต่อเติมโรงงาน
-จ้างบริษัทจัดหาคนงาน เลขา วิศวกร แต่ให้เป็นลูกจ้างของผู้จัดทำ
-แนวทางในการพิจารณา OUTSOURCING 78 ข้อ
-ถาม-ตอบ