ท่านถาม เราตอบ สารพันปัญหาด้านแรงงาน

  • Home
  • บรรยาย
  • ท่านถาม เราตอบ สารพันปัญหาด้านแรงงาน

บรรยยายหัวข้อ “ท่านถาม เราตอบ สารพันปัญหาด้านแรงงาน”

วันที่ 8 มีนาคม 2561   เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ห้องเรียน 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

จัดโดย : สมาคม PMAT ร่วมกับนิด้า