แนวทางข้อบังคับในการทำงาน

1.ระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน เหมือนและต่างกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอย่างไร
2.หลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับข้อบังคับ การทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
3.สาระสำคัญ รายละเอียดที่ต้องระบุให้ครบถ้วนและชัดเจนในข้อบังคับมีอะไรบ้าง
4.การกำหนดเวลาทำงานแบบยืดหยุ่นทำได้หรือไม่
5.ระเบียบ ข้อบังคับในการกำหนดและหลักเกณฑ์การหยุด
-การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์
-การกำหนดวันหยุดประเพณี
-การกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี
6.ระเบียบข้อบังคับในการกำหนดและหลักเกณฑ์ในการทดลองงาน
-ประเภทการทดลองงาน
-ระยะเวลาทดลองงาน
-สิทธิหน้าที่ระหว่างทดลองงาน
7.ระเบียบ ข้อบังคับในการกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเวลาทำงาน และเวลาพัก
-เวลาทำงานปกติ (regular working times)
-ชั่วโมงทำงานปกติ (regular working hours)
-เวลาพัก (rest period)
8.ระเบียบ ข้อบังคับในการกำหนดและหลักเกณฑ์ในการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
-ปัญหาการให้ทำงานล่วงเวลา โดยไม่จ่ายค่าล่วงเวลา แต่ให้ไปหยุดชดเชยวันอื่น
-ปัญหาการแลกกะกันทำให้มีการทำงาน 2 กะ ต่อเนื่องโดยไม่จ่ายค่าล่วงเวลา
-ปัญหาการคำนวณจ่ายค่าล่วงเวลา กรณีทำงานคาบเกี่ยวจากวันทำงานปกติจนถึงวันหยุดประจำสัปดาห์
9.ระเบียบข้อบังคับในการกำหนดวันลา และหลักเกณฑ์การลา
-ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยเท่าไร่ จึงไม่ผิดระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
-ลูกจ้างมีสิทธิลาคลอดกี่วัน และมีสิทธิได้รับเงินเดือนเท่าไร
-กรณีลูกจ้างต้องการใช้สิทธิในการทำหมันควรปฏิบัติอย่างไร
-ข้อบังคับใดบ้าง ที่กฎหมายกำหนดไว้
10.ระเบียบข้อบังคับในการกำหนดวินัยและโทษทางวินัย
-ขอบเขตของระเบียบ ข้อบังคับในการกำหนดวินัยและการลงโทษ
-ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่ฝ่าฝืนแล้ว จะได้รับโทษทางวินัย
-กรณีลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรงที่นอกเหนือมาตรา 119 กระทำได้เพียงใด มีผลดีและผลเสียประการใด
11.การกำหนดการร้องทุกข์
-ขอบเขตที่กฎหมายต้องการให้กำหนด
-ปัญหาที่พบว่ากำหนดการร้องทุกข์ไม่ถูกต้อง
-การกำหนดการยุติข้อร้องทุกข์ โดยคำตัดสินของกรรมการผู้จัดการ
12.การกำหนดการเลิกจ้าง ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ
-ปัญหาการเลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ควรต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่
-ปัญหาการเลิกจ้างตามสัญญาแบบมีกำหนดระยะเวลาที่ถูกต้อง
-การเลิกจ้างที่ต้องจ่ายและไม่จ่ายค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ
-การลาออก การเกษียณอายุ การ Early Retirement
13.วิธีปฏิบัติในการกำหนดการแก้ไขข้อบังคับจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง
14.ถาม ตอบ ปัญหากรณีต่าง ๆ