แนวทางการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และป้องกันวิกฤตการณ์ปัญหาแรงงาน

1. การบริหารจัดการในองค์กรให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 26 ข้อ
2. 42 ประการ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ปัญหาแรงงาน
3. 73 ข้อที่ควรคำนึงในการเจรจาข้อเรียกร้อง
4. เมื่อเกิดการผละงานวินาทีแรกฝ่ายบุคคลควรทำอย่างไร
5. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการ Slow down
6. เหตุเลิกจ้างที่ใช้ได้ผลกับพนักงานเจ้าปัญหา
7. วิธีแจ้งเลิกจ้าง/หนังสือเตือนให้ได้ผล
8. เลิกจ้างต้องจ่ายอะไรบ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย