เกี่ยวกับเรา

  • Home
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้าง บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด

ชื่อบริษัทฯ
บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด
PAIBOONNITI COMPANY LIMITED

ประเภทธุรกิจ บริการด้านกฎหมาย

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8, 10 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
ถนนพุทธบูชา แขวงบางมดเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2870-7956-60
หมายเลขโทรสาร 0-2870-7961-2
E-mail pbnitico@www.paiboonniti.com, pbnitico@ksc.th.com

ทุนจดทะเบียน 7.5 ล้าน

คณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วย
1. นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ
นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประวัตินายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่น 1 เกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานคร อายุ 59 ปี
พ.ศ.2524 เริ่มก่อตั้ง บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด
พ.ศ.2527 – 2547 กรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2533 – 2541 ประธานชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม (กลุ่มอ้อมน้อย)
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2531 – ปัจจุบัน วิทยากรประจำทุกเดือนให้กับชมรมการบริหารงานบุคคลรังสิต
ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด รับปรึกษาปัญหาแรงงานโดยเฉพาะ ตั้งแต่พ.ศ. 2524 ก่อตั้งบริษัทฯมาจนถึงปัจจุบันรับจ้างว่าความคดีแรงงานไม่ต่ำกว่า 1,600 คดี และเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายแรงงานให้กับชมรมและสมาคมการจัดการงานบุคคลต่างๆ และกองฝึกอบรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานกฎหมายแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดแผนที่ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด