อบรม labor law clinic

ผู้จัดโดย :   สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

หลักสูตร :   labor law clinic

วันที่ :          19 พฤษภาคม 2563

เวลา :          13.30 – 15.00 น.

การประชุม   Visual Training  Application Zoom

 

***************************