อบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับพนักงานทั่วไป

ผู้จัดโดย : บริษัท  ทอสเท็มไทย จำกัด

หลักสูตร : กฎหมายแรงงานสำหรับพนักงานทั่วไป

วันที่ :  2  กันยายน 2563

เวลา : 9.00 – 16.30 น.

สถานที่ :  บริษัท  ทอสเท็มไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

อบรมกฎหมายแรงงาน

******************************************

Tags: