อบรมมรรยาท และประสบการณ์ในการว่าความ

ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้อนุมัติให้กองนิติการดำเนินการจัดทำโครงการว่าความในศาลแรงงาน เพื่อให้นิติกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมคดีและการจัดทำเอกสารก่อนการนำคดีเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลแรงงานเพื่อสามารถดำเนินการว่าความในศาลแรงงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้ให้เกียรติอาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง มรรยาทและประสบการณ์ในการว่าความ ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมาเวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี