อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องแนวทางการเขียนคำสั่งเลิกจ้าง

ในวันที่ วันที่ 9 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด ได้ร่วมมือกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดการบรรยายเรื่อง แนวทางการเขียนคำสั่งเลิกจ้าง (ครอบคลุม ปลอดภัย ตามกฎหมายแรงงาน) ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ฟังมากมาย ซึ่งบริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด เป็นผู้นำทางด้าน ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ที่มีบุคลากรที่มีความรู้และความเชียวชาญทางด้าน กฎหมายแรงงาน เป็นพิเศษ