หลักสูตร จิตวิทยาในการโน้มน้าวและเทคนิคการเจรจาต่อรอง

ผู้จัดโดย : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักสูตร :  อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร จิตวิทยาในการโน้มน้าวและเทคนิคการเจรจาต่อรอง (ให้ผู้ประนอมข้อพิพาท)

วันที่ :          13 กรกฎาคม 2563

เวลา :          13.00 – 16.30 น.

สถานที่ :    ณ ห้องประชุมครัวอิ่มสุข  จ.ฉะเชิงเทรา

มีผู้ประนอมข้อพิพาทจากทั่วประเทศ  เข้าฟังการอบรมในเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการประนีประนอม

ในระหว่างการเจรจาข้อเรียกร้อง ของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ประนอมถึงหลักจิตวิทยา

ในการเจรจากับสองฝ่าย ว่าควรเจรจาอย่างไร

Tags: