Browsing Category

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน กิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน รวมถึงเนื้อหาในการอบรมกฎหมายแรงงาน มาบรรยายให้ในบริษัทและองค์กรต่าง ให้ได้ทราบและเข้าใจในกฎหมายแรงงาน

อบรมมรรยาท และประสบการณ์ในการว่าความ

ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้อนุมัติให้กองนิติการดำเนินการจัดทำโครงการว่าความในศาลแรงงาน เพื่อให้นิติกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมคดีและการจัดทำเอกสารก่อนการนำคดีเข้าสู่การพิจารณาคดีของศา...

อบรมกฎหมายแรงงาน เทคนิคการสอบสวน และการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

ทางบริษัท ดีสโตน จำกัด ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ในหัวข้อ "เทคนิคการสอบสวน และการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์" ให้แก่ทีม Humance Resource โดยได้รับเ...

อมรมกฎหมายแรงงาน เรื่องมาตรการสำคัญที่นายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ais) ได้จัดอบรมเรื่อง "มาตรการสำคัญที่นายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย" ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็น...

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องวิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้าง

ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI) ร่วมกับ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด จัดงานอบรมในเรื่องวิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้าง โดยมีอาจารย์ไพบูลย์ ธรร...

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องปรับขั้นต่ำ 300 บาท ต้องจ่ายเต็มหรือไม่

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ชมรมบริหารบุคคลรังสิต (RPM) ร่วมกับ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด จัดงานสัมมนาในเรื่อง ปรับขั้นต่ำ300 บาทต้องจ่ายเต็มหรือไม่ โดยมีอาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ให้เ...

อบรมกฎหมายแรงงาน ประเด็นพิพากษาคดีแรงงาน

ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด จัดการ อบรมกฏหมายแรงงาน ประเด็นพิพากษาคดีแรงงาน ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ เอ ชั้น 11 โรงแรมตว...

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องการใช้อำนาจสิทธิและหน้าที่

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด จัดการบรรยายเรื่อง การใช้อำนาจสิทธิและหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร...

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องเทคนิคการบริหารแรงงานโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 - 12.00น. ที่ผ่านมา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นนทบุรี จัดการบรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารแรงงานโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณฒิจาก บริษัทไพบูลย์...

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องแนวทางการเขียนคำสั่งเลิกจ้าง

ในวันที่ วันที่ 9 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด ได้ร่วมมือกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดการบรรยายเรื่อง แนวทางการเขียนคำสั่งเลิกจ้าง (ครอบคลุม ปลอดภัย ตามกฎหมายแรงงา...