Browsing Category

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน กิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน รวมถึงเนื้อหาในการอบรมกฎหมายแรงงาน มาบรรยายให้ในบริษัทและองค์กรต่าง ให้ได้ทราบและเข้าใจในกฎหมายแรงงาน

การเลิกจ้างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

                                            การเลิกจ้างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย          1.    ฯลฯ              10. ไม่ไว้วางใจ (คำพิพากษาฎีกาที่ 10160/2551  , 9116/2546 , 7047/2546)         11. ประเมินผลงา...

บริษัทจะเสียหายอย่างไรถ้าเลิกจ้างไม่ถูกต้อง

บริษัท จะเสียหายอย่างไรถ้าเลิกจ้างไม่ถูกต้อง  1. ฯลฯ 9. ประเด็นเรื่องการรับกลับ ตามมาตรา 49 /2522 10. ประเด็นเรื่องการจ่ายค่าเสียหาย ตามาตรา 49/2522 11. การเลิกจ้างลูกจ้าง  นายจ้างต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง...

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านโชคชัย ศรีทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการฯคนล่าสุด

ในวันที่ 29 มกราคม 2556 ทางบริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด นำโดยคุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ได้จัดงานร่วมแสดงความยินดีกับท่านโชคชัย ศรีทอง ในการได้รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน...

Updateสถานการณ์แรงงาน และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ชมรมRPM

ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ชมรมบริหารบุคคลรังสิต(RPM) โดยมี อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ คุณสุวิทย์ สุมาลา (ผอ.สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้เกีย...

เตรียมรับข้อเรียกร้องจากพนักงานอย่างถูกกฏหมายแรงงานสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 ชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ ภาคตะวันออก ได้จัดเสวนากฎหมายแรงงานในหัวข้อ "เตรียมรับขอเรียกร้องจากพนักงานแรงอย่่างถูกกฎหมายแรงสัมพันธ์" ณ ห้องประชุม นิคมอุตสาหกรรม สยามอิ...

อบรมกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร

ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด จัดการบรรยาย เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหาร ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี บริษัท ไอ อาร์ พีซี จำกัด(มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมระดับบร...

หลักวิธีคิดและมุมมองของฝ่ายนายจ้างต่อกระบวนการเจรจาต่อรอง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาแรงงานเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงาน และข้อขัดแย้งให้ยุ...

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี และเสวนาไขปัญหาการบริหาร Outsourcing ให้มีประสิทธิภาพในยุควิกฤตแรงงาน

ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ทางชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดเดิมได้หมดวาระลง จึงต้องมีการเลือตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยให้เกียรติท่านอาจารย์ไพบูลย์ ...

อบรมกฎหมายแรงงาน ไขปัญหาการบริหาร Outsourcing ให้มีประสิทธิภาพในยุควิกฤตแรงงาน

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้จัดเสวนากฎหมายแรงงานในหัวข้อ "ไขปัญหาการบริหาร Outsourcing ให้มีประสิทธิภาพในยุควิกฤติแรงงาน" ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑ...

อบรมกฎหมายแรงงาน วิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส จัดอบรมกฎหมายแรงงาน Employment Law, Contracts & Labor Relations 2012 เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญอย่างเข้มข้นว่าด้วยข้อกฎหมาย การบังคับใช้ คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องปัญหาและแนวท...