Browsing Category

ฎีกาแรงงาน

  • Home
  • ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน ฎีกาที่น่าสนใจ ในกฎหมายแรงงงาน มีเคสฎีกากว่า 100 ฎีกา ซึ่งท่านสามารถหาอ่านและค้นหาข้อมูลฎีกาที่เกี่ยวกับท่านได้ ตามความต้องการเป็นการศึกษาฎีกา

โจทก์ไม่ยอมหมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถรับส่งนักท่องเที่ยว เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 7501/2554บริษัทเฟิสท์ ทรานสปอร์ต จำกัด โจทก์คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดย นายอัมพร นีละโยธิน ที่ 1 กับพวกรวม 9 คน จำเลยเรื่อง โจทก์ไม่ยอมหมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ขับ...

บุตรฟ้องศาลเยาวชนขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ก่อนคณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัย จึงมีสิทธิรับบำเหน็จชราภาพแทนผู้เป็นพ่อ

คำพิพากษาฎีกาที่ 4105/2554นายสานิตร โกศลวรรธนะ โดยนางสาวพจนีย์ โกศลวรรธนะ โจทก์สำนักงานประกันสังคม จำเลยเรื่อง บุตรฟ้องศาลเยาวชนขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ก่อนคณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัย จ...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง

คำพิพากษาฎีกาที่ 6110/2554นางมุกดา อิ่มสุภาพ โจทก์บริษัทไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด จำเลยเรื่อง 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง2. เมื่อถ...

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและลดบุคลากร แต่ข้อเท็จจริงมีการจ้างพนักงานอื่นมาทำแทนโจทก์ มีเหตุสมควรเพียงพอเลิกจ้างโจทก์หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 5323/2554นายวีรชน สิงห์น้อย โจทก์บริษัท ไอ บี เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ที่ 1นางสาวศุภจี สุธรรมพันธ์ ที่ 2นายมาร์ค อีสตัน ที่ 3 จำเลยเรื่อง 1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและลดบุคลากร แต่ข้อเท็...

ลูกจ้างไปร้องเจ้าหน้าที่เกินกว่า 2 ปี แต่นายจ้างไม่ได้ต่อสู้เรื่องอายุความไว้ แต่มายกต่อสู้ในชั้นศาลได้หรือไม่

คำพิพากษาที่ 749/2554 บริษัทบอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์นางสาวสุกัญญา พันธ์แวงมนต์ จำเลยเรื่อง 1. ลูกจ้างไปร้องเจ้าหน้าที่เกินกว่า 2 ปี แต่นายจ้างไม่ได้ต่อสู้เรื่องอายุความไว้ แต่มายกต่...

การบอกเลิกสัญญาจ้างทำด้วยวาจาได้ไหม

คำพิพากษาที่ 5681-5684/2554 นายประเสริฐ โกศัยดิลก ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน โจทก์ บริษัทไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) จำเลย เรื่อง 1. การบอกเลิกสัญญาจ้างทำด้วยวาจาได้ไหม2. ลาออกโดยแจ้งล่วงหน้าแต่นายจ้างเลิกจ...

จำเลยมีคำสั่งให้เลิกจ้างโจทก์แล้ว เนื่องจากโจทก์ยักยอกเงินไป ต่อมาโจทก์นำเงินมาคืน และขอให้จำเลยไม่ดำเนินคดีอาญา และโจทก์ขอเขียนใบลาออก โจทก์จะมีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยหรือไม่

คำพิพากษาที่ 5016 / 2554นายพัชริศ จักรายุธ โจทก์บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำเลยเรื่อง 1. จำเลยมีคำสั่งให้เลิกจ้างโจทก์แล้ว เนื่องจากโจทก์ยักยอกเงินไป ต่อมาโจทก์นำเงินมาคืน และขอให้จำเลยไม...

ลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง ปลอมแปลงเอกสารในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เป็นการละเมิดต่อนายจ้าง ทำให้นายจ้างเสียหาย นายจ้างสามารถเรียกชำระจากผู้ค้ำประกันของลูกจ้าง ในฐานะลูกหนี้ร่วมได้หรือไม่

คำพิพากษาที่ 4550/2554บริษัทชุ้น จิวเวลรี่ จำกัด โจทก์นางสาวภัทรีญา บุญแล ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน จำเลยเรื่อง 1. ลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง ปลอมแปลงเอกสารในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เป็นการละ...

การคิดค่าจ้างเงินเดือนรั่วไหลใครรับผิดชอบ

คำพิพากษาที่ 4441 / 2554บริษัทกระดาษศรีสยาม จำกัด ( มหาชน ) โจทก์นางทิพย์วารี ท้วมใจดี หรือนางดลนภา จิรัคคกุล ที่ 1 กับพวกรวม 5คน จำเลย เรื่อง 1. การคิดค่าจ้างเงินเดือนรั่วไหลใครรับผิดชอบ

จ้างร.ป.ภ.มาเฝ้าหอพักเป็นการจ้างแรงงานหรือจ้างทำของ

คำพิพากษาที่ 3098/2554 นายอมร พรมทรัพย์ โจทก์ ธรรมพร อพาร์ทเม้นท์ หรือร้อยเอก พรชัย ขาวสบาย จำเลย เรื่อง 1.จ้างร.ป.ภ.มาเฝ้าหอพักเป็นการจ้างแรงงานหรือจ้างทำของ