Browsing Category

ฎีกาแรงงาน

  • Home
  • ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน ฎีกาที่น่าสนใจ ในกฎหมายแรงงงาน มีเคสฎีกากว่า 100 ฎีกา ซึ่งท่านสามารถหาอ่านและค้นหาข้อมูลฎีกาที่เกี่ยวกับท่านได้ ตามความต้องการเป็นการศึกษาฎีกา

ระเบียบการลาป่วยที่ดีควรเขียนอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 2966/2555นางอัญชลี อาศิรวาท โจทก์ บริษัทอิ่มอารมณ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด จำเลย เรื่อง 1. ระเบียบการลาป่วยที่ดีควรเขียนอย่างไร 2. นายจ้างระบุเหตุเลิกจ้างว่าทำเงินเดือนจ่ายใ...

การที่โจทก์และจำเลยทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกันไว้หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวให้ถือเป็นหนังสือลาออกของโจทก์ได้หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 11991/2554 นายสุวิช จะโนภาษ โจทก์ บริษัทพรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด จำเลย เรื่อง การที่โจทก์และจำเลยทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกันไว้หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวให้ถือเป็นหนังสือล...

โจทก์ประพฤติมิชอบในเรื่องศีลธรรม โดยกระทำล่วงเกินทางเพศด้วยวาจา เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงหรือไม่ เป็นการเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 11610/2554 นายพรชัย พุทธานุรักษ์ โจทก์ บริษัทบีเอสเอช โฮม แอ็พพลายแอ็นซ์ จำกัด จำเลย เรื่อง 1. โจทก์ประพฤติมิชอบในเรื่องศีลธรรม โดยกระทำล่วงเกินทางเพศด้วยวาจา เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบ...

การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 577 นายจ้างเดิมและนายจ้างใหม่ จะทำได้เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย

คำพิพากษาฎีกาที่ 7945/2554 นายธวัชชัย อนันต์สถิต โจทก์ บริษัทสวรรค์เทพ จำกัด ที่ 1บริษัทสุราบางยี่ขัน จำกัด ที่ 2 จำเลย เรื่อง 1. การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ...

การสละสิทธิ์เรียกร้องมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย

คำพิพากษาฎีกาที่ 4626/2554นาวาอากาศเอกวิเชียร นกแก้ว โจทก์ บริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด จำเลย เรื่อง การสละสิทธิ์เรียกร้องมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย

ไม่นำเงินที่ได้จากการขายเข้าเครื่องระบบแคชเชียร์หลังจากปิดการขายเป็นการทุจริตหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 5679/2554นางสุดารัตน์หรืออนงค์กาญจน์ ฤทธิ์มนตรี โจทก์นายวันภพ วงษ์ภักดีศักดิ์ ที่ 1 บริษัทเอกชัย ดีสทรีบิวชั่นซิสแทม จำกัด ที่ 2นายเจฟฟ์ อดัมส์ ที่ 3 จำเลยเรื่อง1.ไม่นำเงินที่ได้จากกา...

พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ได้พูดไล่โจทก์ ออกจากงานโดยจงใจเลิกจ้างในขณะที่กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่มีการห้ามและโต้แย้ง ถือว่าจำเลยให้กระทำแทน ในฐานะตัวแทนนายจ้าง ในการบอกเลิกจ้างหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 9747-9748/2554นางสาวสุข นามเดช ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน โจทก์ บริษัทมั่นชัย แมชชินเนอรี่ จำกัด จำเลยเรื่อง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ได้พูดไล่โจทก์ ออกจากงานโดยจงใจเลิกจ้างในขณะที่...

ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับแพทย์ ประจำโรงพยาบาลของโจทก์ ไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างกัน

คำพิพากษาฎีกาที่ 8995/2554บริษัทศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด(มหาชน) โจทก์สำนักงานประกันสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน จำเลยเรื่อง ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับแพท...

ข้อห้ามลูกจ้างที่ลาออกไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งโดยมีกำหนดระยะเวลาไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนไม่เป็นโมฆะ

คำพิพากษาฎีกาที่ 8307/2554บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด โจทก์นายเกียรติศักดิ์ วราเวณุชย์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน จำเลยเรื่อง 1. ข้อห้ามลูกจ้างที่ลาออกไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งโดยมีกำหนดระยะเวลาไม่ขัดต่อ...

โจทก์รับชิ้นงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาของจำเลยได้มอบหมายให้ และมิได้ดำเนินการใดๆ จึงมีเหตุสมควร เลิกจ้างหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 7947/2554นายอัครพงศ์ สงวนศักดิ์ โจทก์บริษัท ยูโทเปีย จิวเวลรี่ จำกัด จำเลยเรื่อง โจทก์รับชิ้นงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาของจำเลยได้มอบหมายให้ และมิได้ดำเนินการใดๆ จึงมีเหตุสมควร เลิกจ้างหร...