Browsing Category

ฎีกาแรงงาน

  • Home
  • ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน ฎีกาที่น่าสนใจ ในกฎหมายแรงงงาน มีเคสฎีกากว่า 100 ฎีกา ซึ่งท่านสามารถหาอ่านและค้นหาข้อมูลฎีกาที่เกี่ยวกับท่านได้ ตามความต้องการเป็นการศึกษาฎีกา

กฎหมายและข้อบังคับการทำงานจำเลยระบุให้จ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายหรือเงินบำเหน็จอย่างเดียวแล้วแต่เงินประเภทไหนสูงกว่า และถ้าถือว่าเงินบำเหน็จเป็นเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย และได้จ่ายเงินบำเหน็จให้ไปแล้ว จะมาฟ้องเรียกค่าชดเชยอีกได้หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่   9773/2558 นายไพฑูรย์   โจทก์ บริษัทฟรีสแลนด์จำเลย เรื่อง  กฎหมายและข้อบังคับการทำงานจำเลยระบุให้จ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายหรือเงินบำเหน็จอย่างเดียวแล้วแต่เงินประเภทไหน...

ค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างไหม

คำพิพากษาฎีกาที่   6100-6101/2556 นายประสิทธิ์  ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนโจทก์ บริษัท พี.เอส.พี          จำเลย เรื่อง1.  ขโมยน้ำมันจากรถบรรทุกน้ำมันมีวิธีป้องกั...

เงื่อนไขการจ่ายโบนัสที่ดีเป็นอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่  15187/2556 เรืออากาศตรีแก้ว พูลทอง                โจทก์ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด               &...

งานขนส่งคืออะไร

คำพิพากษาฎีกาที่   3087-3095/2545 นายอนุสรณ์   แป้นพุดชา ฯ                                   &n...

เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้าง

คำพิพากษาฎีกาที่  2226/2545 นางชูชื่น              สุรไพรสณฑ์  โจทก์ บริษัทแสนสิริ  จำกัด (มหาชน)         จำเลย เรื่อง1. เลิก...

เงินเพิ่มตามมาตรา 9 คืออะไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 3111/2544 พันเอกสุพพัต      ศิริจันทร์โจทก์ บริษัทภูเก็ตบอทานิคส์  จำกัดจำเลย เรื่อง      1.  เงินเพิ่มตามมาตรา 9 คืออะไร

การขอลากิจคือ

คำพิพากษาฎีกาที่     613/2529 นาย คำรณ วงษ์วิจิตร                โจทก์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ               ...