Browsing Category

ฎีกาแรงงาน

  • Home
  • ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน ฎีกาที่น่าสนใจ ในกฎหมายแรงงงาน มีเคสฎีกากว่า 100 ฎีกา ซึ่งท่านสามารถหาอ่านและค้นหาข้อมูลฎีกาที่เกี่ยวกับท่านได้ ตามความต้องการเป็นการศึกษาฎีกา

ลูกจ้างแอบนำข้อมูลทางธุรกิจไปใช้ประโยชน์

คำพิพากษาฎีกาที่ 4534/2549บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด โจทก์นายอนุมาศ นวลนันตา จำเลยเรื่อง ลูกจ้างแอบนำข้อมูลการขายสินค้าและข้อมูลทางธุรกิจของนายจ้างไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งลูกจ้างจัดตั้งขึ้นเอง มี...

ละทิ้งหน้าที่ไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์

ละทิ้งหน้าที่ไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ไม่เป็นการทุจริต / ไม่จงใจทำให้เสียหาย / ไม่ฝ่าฝืนระเบียบที่ร้ายแรง คำพิพากษาฎีกาที่ 2556-2557/2545นายวิธาน เลาห์มีสุข นายดอน สมบุตร โจทก์บริษัท มาจอเร็ตด์ (ประเทศไท...

ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย

ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย บิดาจริงแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ คำพิพากษาฎีกาที่ 774/2553นายประสิทธิ์ เหรียญประชา โจทก์สำนักงานประกันสังคม จำเลย เรื่อง ผู้ ประกันตนถึงแก่ความตาย และ...

นายจ้างโยกย้ายลูกจ้างไปทำงานบริษัทในเครือ

คำพิพากษาฎีกาที่ 693-701/2552นายวันชัย สิงห์ศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 9 คน โจทก์บริษัทไต้ทงเมทัล จำกัด จำเลย เรื่อง 1. กรณีนายจ้างโยกย้ายลูกจ้างไปทำงานบริษัทอื่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยมีผู้บริหารเป็นสาม...

ค่าเที่ยวเป็นค่าตอบแทนหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 1754-1766/2553นายประชุม ปาละพันธ์ ที่ 1 กับพวกรวม 13 คน โจทก์นางพรจันทร์ เมฆะวิชัยรัตน์ (พนักงานตรวจแรงงาน) ที่ 1 จำเลยบริษัทมิตซุย โอ.เอส.เคไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 2 เรื่อง 1. ค่...