Browsing Category

ฎีกาแรงงาน

  • Home
  • ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน ฎีกาที่น่าสนใจ ในกฎหมายแรงงงาน มีเคสฎีกากว่า 100 ฎีกา ซึ่งท่านสามารถหาอ่านและค้นหาข้อมูลฎีกาที่เกี่ยวกับท่านได้ ตามความต้องการเป็นการศึกษาฎีกา

เรียกค่าเสียหายการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คำพิพากษาฎีกาที่ 10746/2553 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเกษม โจทก์ บริษัท แคล คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำเลย เรื่อง 1. โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจำเลยเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 2. การเลิกจ้างไม่เ...

การคำนวณระยะเวลาทำงานมีวิธีการนับอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 12037/2553 นายยุทธ สารจิตต์ โจทก์ บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด จำเลยที่ 1 นางบุณฑริกา เดชอุ่ม จำเลยที่ 2 เรื่อง 1. ม.19 การคำนวณระยะเวลาทำงานมีวิธีการนับอย่างไร 2. ลูกจ้างขาดงาน 1 วัน...

การทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์คืออะไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 11183-11186/2553 นายวรยุทธ คงมาก กับพวกรวม 4 คน โจทก์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำเลย เรื่อง 1. การทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์คืออะไร 2. เงินค่าทำงานที่ศรีราชา เงินค่าเช่...

สัญญาจ้างแรงงานมีผลวันสัมภาษณ์ หรือวันลงนาม

คำพิพากษาฎีกาที่ 7753 7772/2553 นายบรรยงค์ ไชยสะอาด กับพวกรวม 20 คน โจทก์ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ที่ 1 จำเลย ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี (กรุ๊ป) ที่ 2 กิจการร่วมค้าเชค ที่ 3 เรื่อง 1....

เมื่อลูกจ้างทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง ละทิ้งหน้าที่ จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ขณะยื่นข้อเรียกร้องเลิกจ้างได้ไหม

คำพิพากษาฎีกาที่ 3451-3452/2549 บริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด โจทก์ นายธีรศักดิ์ บุญธรรม ที่ 1 กับพวกรวม 9 คน และจำเลยร่วมที่ 1 ถึงที่ 40 จำเลย เรื่อง เหตุเลิกจ้าง เนื่องจาก : 1. เมื่อลูกจ้างทำความ...

การเลิกจ้าง โดยอ้างสัญญาที่มีกำหนดแน่นอน ลูกจ้างมีการทำงานต่อเนื่องเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 3800/2553 นายณรงค์ ไชยวงศ์ โจทก์ บริษัท เจดีซี อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด จำเลย เรื่่อง 1. การเลิกจ้าง โดยอ้างสัญญาที่มีกำหนดแน่นอน ลูกจ้างมีการทำงานต่อเนื่องเป็นการเลิกจ้างที่เป็น...

ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ต้องฟ้องภายในกี่วัน

คำพิพากษาฎีกาที่ 7968/2553 บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โจทก์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 1 จำเลย นายฉัตรดนัย ด้วงมหาสอน ที่ 2 เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ต้องฟ้องภายในกี่วัน

กรณีเลิกจ้างโจทก์ เนื่องจากปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 5863-5873/2553 นายชัยยุทธ ลิมลาวัลย์ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน โจทก์ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมิกัลไทย จำกัด (มหาชน) จำเลย เรื่อง 1. กรณีเลิกจ้างโจทก์ เนื่องจากปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ให้ความร...

นายจ้างอ้างภาวะขาดทุนเป็นเหตุเลิกจ้าง

คำพิพากษาฎีกาที่ 3240 3247/2553 นายสมพงษ์ บางนาชาติ ที่ 1 กับพวกอีก 8 คน โจทก์ บริษัท วาย เค เค (ประเทศไทย) จำกัด จำเลย เรื่อง 1. นายจ้างอ้างเหตุประสบปัญหาภาวะขาดทุน ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ใช้เป็นเหต...

นายจ้างส่งลูกจ้างไปอบรมโดยออกค่าใช้จ่ายให้ หลังอบรมลูกจ้างต้องทำงาน 3 ปี หากไม่ทำตามต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 5971/2553 บริษัทแมทเทล กรุงเทพ จำกัดโจทก์ นางสาวจ. ที่ 1จำเลย นางสาวภ.ที่ 2 เรื่อง1. นายจ้างกับลูกจ้างทำข้อตกลงกัน โดยนายจ้างส่งลูกจ้างไปอบรมด้วยค่าใช้จ่ายที่นายจ้างออกให้ทั้งหมด และล...