มาตรบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างจากโควิด 19 (ภาคปฏิบัติ)

ผู้จัดโดย :  HR 6 Pack

หลักสูตร : มาตรบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างจากโควิด 19 (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ :  28 พฤษภาคม 2563

เวลา :  13.30 – 16.30 น.

บรรยาย ระบบ Zoom (Visual Training)

Tags: