สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT )

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ส่งตัวแทน มอบกระเช้าให้อาจารย์ไพบูลย์ 

เนื่องในโอกาส ต้อนรับปีใหม่ 2560 และกล่าวขอบพระคุณ อาจารย์ไพบูลย์ ที่เอื้อเฟื้อ

พร้อมทั้งสนับสนุน การบรรยาย ของทาง Pmat ด้วยดีเสมอมา 

ตัวแทน จาก สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ อาจารย์ไพบูลย์ 

และผู้ช่วยวิทยากร