ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ต้องฟ้องภายในกี่วัน

  • Home
  • ฎีกาแรงงาน
  • ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ต้องฟ้องภายในกี่วัน

คำพิพากษาฎีกาที่ 7968/2553

บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โจทก์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 1 จำเลย

นายฉัตรดนัย ด้วงมหาสอน ที่ 2

เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ต้องฟ้องภายในกี่วัน

1. โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 โจทก์ได้รับคำสั่งเป็นหนังสือซึ่งอยู่ในสังกัดของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกคำสั่งที่ 58/2547 ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างค้างจ่าย เป็นเงิน 9,150 บาท และจ่ายค่าชดเชย เป็นเงิน 66,000 บาท ให้แก่ลูกจ้างโจทก์ คำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ยังคลาดเคลื่อน เนื่องจากเงินค่าจ้างที่จะต้องนำมาคำนวณเป็นค่าชดเชยนั้นควรนำเฉพาะเงินค่าจ้างจริงเพียงเดือนละ 8,000 บาท ส่วนที่จำเลยที่ 2 ได้วินิจฉัยว่าลูกจ้างผู้ร้องมิได้กระทำความผิดร้ายแรง โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยที่ 2 เนื่องจากลูกจ้างโจทก์ได้ยักยอกทรัพย์ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายจ้าง ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2

2. จำเลยทั้งสองให้การว่า คำสั่งที่ 58/2547 ชอบด้วยกฎหมายเพราะจำเลยที่ 2 ได้สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเป็นเพียงการกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย ไม่ถือว่าลูกจ้างโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง และไม่ปรากฎว่าเป็นกรณีลูกจ้างโจทก์กระทำผิดซ้ำคำเตือน โจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างโจทก์ คดีนี้โจทก์รับทราบคำสั่งของจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 แต่โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน คำสั่งของจำเลยที่ 2 จึงเป็นที่สุด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

3. ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

4. ศาลฎีกาฟังได้ว่า คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ 58/2547 สั่งลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ได้ส่งคำสั่งถึงโจทก์ทางไปรษณีย์ตอบรับ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 จึงฟังได้ว่าโจทก์ได้รับทราบคำสั่งของจำเลยที่ 2 โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อโจทก์ไม่พอใจในคำสั่งของจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 125 วรรคหนึ่ง ระบุให้โจทก์นำคดีไปสู่ศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งคือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 เมื่อโจทก์มายื่นฟ้องเพื่อเพิกถอนคำสั่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2547 จึงเป็นเวลาเกินกว่ากำหนด 30 วัน คำสั่งของจำเลยที่ 2 จึงเป็นที่สุด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้

5. พิพากษายืน

รวบรวมโดยนายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น (บ.1/15)
www.paiboonniti.com