ปัญหาการเกษียณอายุ / การจ้างงานหลังเกษียณอายุ

1. ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
2.การจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย
3. วิธีการจ่าย จ่ายครั้งเดียว / แบ่งจ่าย ได้หรือไม่ อย่างไร
4. จ่ายทันที / จ่ายภายหลัง มีดอกเบี้ยหรือไม่ คำนวณอย่างไร
5. กรณีเป็นลูกจ้างมากกว่า 1 นายจ้าง จ่ายค่าชดเชยอย่างไร
6. วิธีปฏิบัติกรณีจ้างงานหลังเกษียณอายุ
7. ลักษณะสัญญาจ้าง มีกี่แบบ (ขอตัวอย่างสัญญาแต่ละแบบ , ทำงานเหมือนเดิมเป็นที่ปรึกษา)
8. เงื่อนไข สัญญา กำหนดอย่างไรจึงเหมาะสม
9. วัน เวลาทำงาน
10. หน้าที่ความรับผิดชอบ กรณีงานประจำ (หน้าที่เดิม) / ที่ปรึกษา
11. ผลตอบแทน : ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินอุดหนุน ฯลฯ
12. ระยะเวลาของสัญญา
13. การจ่ายค่าชดเชย ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 จ่ายเมื่อครบเกษียณแล้ว) กรณีทำงานเหมือนเดิม , ที่ปรึกษา
14. ข้อบังคับควรเขียนเงื่อนไขวันที่ครบเกษียณเป็นวันใด
15. กรณีเกษียณอายุตามบัตรประชาชน หากบัตรประชาชนไม่ได้ระบุ วัน และเดือนเกิดควรทำอย่างไร
16. อายุเกษียณให้ยึดตามบริษัทต้นสังกัด
17. การเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการเกษียณ และการจ่ายค่าจ้าง
18. ข้อบังคับที่ดีและถูกต้องตามกฎหมาย
19. การจัดทำเอกสารที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุ
20. การใช้สิทธิประกันสังคม และการประกันสุขภาพด้านอื่นหลังเกษียณอายุ