ประสบการณ์ในการว่าความ

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ HR หรือฝ่ายบุคคล ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมคดี และการจัดทำเอกสารก่อนส่งข้อมูลให้ทนายความ และก่อนนำคดีเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล
2.เพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติงานของศาลในการพิจารณาคดีเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานคู่กับทนายความได้อย่างไม่ติดขัดและเข้าใจในทางเดียวกัน
3.เข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ระเบียบ และแนวปฏิบัติของศาลแรงงาน เพื่อสามารถเตรียมคดีดำเนินการขึ้นศาลได้อย่างเข้าใจ และอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในฐานะที่เรามิได้เป็นนักกฎหมาย

Details :
1. ก่อนเป็นคดี….
1.1สวนสวนข้อเท็จจริงให้ครบ 16 ข้อสำคัญหลักๆ
1.2.รวบรวมพยานเอกสาร พยานวัตถุ
1.3บันทึก V.D.O. เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
1.4หลักการเขียนคำสั่งเลิกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 33 ข้อ
1.5ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.เมื่อรับคดี แล้วต้องปฏิบัติอย่างไรให้คดีนั้นศาลเห็นพ้องกับเรามากที่สุด
2.1วิเคราะห์คำฟ้องโดยละเอียด
2.2วิเคราะห์ปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดในขณะนั้นๆ เพื่อเป็นองค์ประกอบการเขียนคำให้การ
2.3ให้ตัวความตรวจคำให้การก่อนส่งศาล
2.4ตรวจสอบข้อกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา
2.5องค์ประกอบค่าจ้าง มี 7 ข้อ

3.นัดไกล่เกลี่ย
-นัดไกล่เกลี่ยอย่างไรให้ สถานการณ์ราบรื่นที่สุด และไม่เกิดความกดดัน 6 ประเด็น
-สิ่งที่ต้องระวังเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามมา คือ 11 ข้อ

4.นัดสืบพยาน
-นัดสืบพยานอย่างไรให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 10 ข้อ

5.สืบพยานปากแรกเน้นปูพื้นข้อเท็จจริง

6.สืบพยานปากสุดท้าย ควรพิจารณาถึงความผิดพลาดของลูกจ้างให้ได้ 5 ข้อ