หลักสูตร :  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกจ้าง

วันที่ :  4  มีนาคม 2563

สถานที่  :  บริษัท นิคอน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

เวลา 9.00 – 12.00 น.